Adam Trajan

muj clanek
Adam Trajan

Když se přijíždí od Prahy do Benešova upoutá každého informační tabule umístěná hned u silnice - „Vítá vás město Piaristické vzdělanosti“. Ano, to je jistě dobrá vizitka Benešova sahající do období baroka.

Ukazuje se však, že vdělanost v Benešově má ještě starší kořeny, sahající do předbělohorského období. Počátkem listopadu 2010 přišla do benešovského evangelického sboru pozvánka ze západoslovenského lázeňského města Piešťany na „hudobno-poetické popoludnie pri príležitosti spomienky na evanjelického farára – exulanta a básníka Adama Trajana“. Nikdo v našem evangelickém sboru neměl o tomto muži ponětí, ale samotný program plánovaný na neděli 14. Listopadu 2010 naznačoval, že jde o významného člověka. V Piešťanech mu byl věnován celý den. Dopoledne služby Boží v evangelickém kostele s kázáním benešovského faráře Tomáše Trusiny, odpoledne uctění památky u jeho sochy v městském parku za spoluúčasti představitelů města a lázní a navečer pásmo slova a hudby spolu s několika jeho básněmi opět v evangelickém kostele.

Postava Adama Trajana odkrývá a svým způsobem popularizuje předbělohorské období benešovské historie. Vzdělanost tehdy nesli kněží církve podobojí - utrakvisté. Adam Trajan Benešovský se narodil roku 1586 V Benešově v rodině literárně činných učitelů a kazatelů. Od jeho otce, Jana Trajana Turnovského (kolem 1550 - 1629), který dlouhá léta působil v Benešově v kostele sv. Mikuláše jako utrakvistický (dnes bychom řekli evangelický) kněz, pocházejí roráty. Skládal je pro tzv. literátská bratrstva, laické pěvecké spolky, které působily při kostele. Adam se stal roku 1609 bakalářem na pražské univerzitě, kde studoval bohosloví. V roce 1615 byl ordinován na kněze. Roku 1617 se oženil a později byl povolán k církevní správě do Vimperka. Po bitvě na Bílé hoře, když se nezřekl Kalvínova učení, byl z Vimperka vypovězen. Krátce se zdržel v Kašperských Horách, ale brzy zvolil exil. Odešel do Uher a zakotvil na Slovensku. Nejsou známa všechna místa jeho pobytu, ale je prokázáno, že se stal správcem exulantského evangelického sboru v Drahovicích a v Trenčíně. Je autorem českých a latinských spisů a básní; také překládal. Datum a místo jeho úmrtí není doloženo.

Ale zpět do Piešťan. O pískovcové sculptuře Adama Trajana v městském parku v Piešťanech byla zmínka hned na začátku. Na lázeňském mostě jsou citáty z jeho básně a největší piešťanské sídliště se jmenuje Trajanovo. Proč to vše? Roku 1642 Adam Trajan publikoval oslavnou báseň “Saluberrimae Pistienses Thermae (Uzdravujúce piešťanské kúpele)”, kterou věnoval jako novoroční dar předním mužům i občanům slavného království Uherského a podepsal se “Adam Trajan – Čech z Benešova, duchovný pastier cirkevnej obce v Drahovciach, Magister slobodných umení”.

Více podrobností - kdo to je benešovský rodák Adam Trajan a čím je důležitý pro Piešťany, se můžete dočíst v článku z pera piešťanského sborového kronikáře Vladimíra Krupy.