Kdo jsme

 
 

Kdo jsme?

Jsme evangeličtí křesťané z Benešova, Vlašimi a dalších obcí v kraji pod Blaníkem. Jsme příslušníky Českobratrské církve evangelické. Naše církev navazuje na tradice církve podobojí, Jednoty bratrské, Lutherovy církve a církve Kalvínovy.

Čemu věříme?

Víra našich bratří a sester se může velice různit. Avšak jejím ústředním bodem je evangelium (dobrá zpráva) Ježíše Krista o vykoupení a záchraně člověka. Naděje a posila křesťana pramení v Bibli, např.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Janovo evangelium, 3. kapitola, 16. verš.

Co děláme?

Snažíme se žít podle Ježíšových doporučení a být, podle jeho slov, "solí země", tzn. přinášet lidem dobrou zprávu o Boží záchraně, a to slovem i činem. Posilou jsou nám na této cestě společná setkání při nedělních bohoslužbách, v týdnu při biblických hodinách, případně při jiných akcích.

 

Jak je naše církev strukturována organizačně?

Českoratrská církev evangelická (ČCE) se spravuje podle zásad presbyterně synodních. Což znamená, že:

Nejvyšším správním orgánem je šestičlenná synodní rada složená z duchovních i laiků. Nejvyšším shromážděním je synod, který zasedá jednou ročně. Ve všech správních orgánech jsou zastoupeni rovnou měrou jak duchovní, tak laičtí členové církve. K farářské službě pověřuje církev muže i ženy. Faráři jsou ve sborech voleni. Vedle bohoslužebného života farních sborů, náboženské výchovy a církevního školství se ČCE zaměřuje na služby sociální péče a duchovenskou činnost v nemocnicích, armádě, nápravných zařízeních či uprchlických táborech.

Základní jednotkou ČCE je farní sbor, kterých je po celé České republice 251. Ty se pak územně sdružují do seniorátů. Farní sbor spravuje staršovstvo, které tvoří na šest let volení starší - presbyteři. Nejvyšším sborovým orgánem je sborové shromáždění, které se koná nejméně jednou ročně. Jsou na něj zváni všichni členové sboru. Statutárními orgány sboru jsou farář/farářka (příp. administrátor/administrátorka) a kurátor/kurátorka. Ke 31. 12. 2018 měla Českobratrská církev evangelická 69 715 členů, 251 farních sborů ve 14 seniorátech, 215 kazatelů (154 mužů a 61 žen) a 20 pastoračních pracovníků (2 muže a 18 žen).

Stát zatím částečně přispívá na platy duchovních a v souladu se Smlouvou o vypořádání mezi Českou republikou a Českobratrskou církví evangelickou z února 2013 se tento příspěvek každý rok postupně snižuje. V roce 2030 tak dojde k úplné odluce církve od státu. Veškerý život sborů je zajišťován výhradně z dobrovolných darů svých členů.