Osnova uvádění do křtu

Jako evangelíci křtíme dospělé i děti, počínaje „nemluvňaty“. Vycházíme přitom z biblického důrazu, že křest je znamením Božích činů záchrany, které jsou tu pro člověka dřív, než se o nich dozvěděl, začal jim rozumět a po nich toužit. „Dřív nežli jsem se narodil, tys pro mne přišel dávno a za svého's mne prohlásil, než mi co bylo známo. Když já jsem ještě nedýchal, už dávno's za mnou, Pane, stál a myslils na mé blaho“ (Evangelický zpěvník, píseň č. 290). Starozákonní příběhy o Božích činech pak zřetelně ukazují, že se tu počítá i s dětmi, byť ještě „nerozumějí oč jde.“

Předkřestní přípravu vede farář sboru. Na úvod si hledíme ujasnit, jaké je naše očekávání. Potom nasloucháme starozákonním a novozákonním příběhům a snažíme se odkrýt biblický půdorys křestních souvislostí, z něj načerpat víru a do něj zakreslit svou vlastní situaci. Obvyklá délka přípravy je dva až pět měsíců. Samotnému křtu rozumíme jako události, která se netýká jen žadatelů o křest, ale celého společenství sboru, proto si ho těžko umíme představit jinde než ve shromáždění sboru.

Při předkřestních rozhovorech s žadateli o křest dítěte se obvykle držíme následující osnovy (závorky odkazují na biblické oddíly).

Vzorová křestní kázání

Osnova křestní přípravy

Úvod: Co sami čekáte od křtu?

Zkuste si sami formulovat, jaká je Vaše představa o křtu, co pro Vás představuje, jakými názory, pojetím, tradicemi jste sami ovlivněni - ať už pozitivně či negativně. Kde se to ve Vás vzalo, že chcete pro sebe či své dítě požádat o křest?

Jaké očekávání vzbuzuje evangelium: Ježíš přijímající děti (Lukáš 18)

Je důležité, aby náš názor na křest byl formován jinou autoritou, než jsme my a naše představy?

Všechny děti v celém světě, všechny má Pán Ježíš rád (zpěvník Buď tobě sláva č. 6)

1. příběh - narození Mojžíše (Exodus 2)

Co nám o křtu říká, že Mojžíš vstoupil do života a ke svému budoucímu poslání „skrze vodu Nilu“?

2. příběh - povolání Mojžíše a vysvobození z otroctví (Exodus 3; 12; 14)

Jsme křtěni VE JMÉNO. Jsme zapojeni do toho, oč jde Bohu, do Božího programu vysvobození. Tento program a jeho „jméno“ souvisí s určitým příběhem. Osnova tohoto příběhu (Boží slitování, blízkost, zlomení moci zla, vysvobození) vypráví, o čem je JMÉNO, a tak sděluje, čím je pro nás křest.

Úzkostí moře Rudého prošli jsme v jeho síle, Beránek zve nás k hostině, oblecme roucho bílé. (Evangelický zpěvník - Dodatek č. 667)

Na úsvitu voda staré splaví stíny zákeřného otroctví. Cesta míří dál, celý průvod jde před námi, směr udává nám sloup ohnivý. (zpěvník mládeže Svítá č. 135)

Pro dospělé s dětmi: Nepřehlédněme, že se tu na Hospodinem otevřené cestě víry počítá výslovně i s dětmi (Ex 12; Dt 6,20nn) . Bez toho, že jsme zároveň osloveni jako rodiče, nemá samozřejmě křestní obřad valnou cenu.

3. příběh - přechod Jordánu (Jozue 4)

Už po druhé se vody tváří jako nepřekročitelná překážka pro příběh vysvobození a obnovy života. A přece Hospodin umožňuje vejít na nedosažitelný druhý břeh. Až se tě tvé dítě zeptá, ten příběh mu nezapomeň vyprávět.

4. příběh - uzdravení syrského Naamana (2. Královská 5)

Malomocný, nečistý, neuzdravitelný cizácký generál potkal možnost záchrany v prorokově slově, které ho poslalo do Jordánu. Najdeme v jeho příběhu momenty, které nám něco řeknou o křtu?

5. příběh - Janův křest (Lukáš 3)

Jan Křtitel káže u Jordánu: Pozor, síla příběhu vysvobození je znova tady! A kdo se chce zaměřit na toho, s kterým tato síla přichází, ať se mnou vstoupí do Jordánu. (Co máme dělat? - ptají se ti, které Křtitel zaujal)

6. příběh - co se ukázalo, když byl pokřtěn Ježíš (Lukáš 3)

Otec „vyhlédl z nebe“ a zvolal - sledujte příběh Ježíše! On ztělesní příběh Jména! On je ten pravý Syn! Na něm spočinul Duch!

7. příběh - apoštolský křest (Skutky 2)

- Co máme dělat? ptají se zástupy, oslovené apoštolským kázáním o Kristu.
- Nasměrujte k němu celý život - a na znamení, že jste na cestě za Kristem vítáni, přijměte křest, odpovídá apoštol.

Pro dospělé s dětmi: Nepřeslechněme, že adresátem a příjemcem apoštolského kázání a křtění jsou i celé domácnosti: Skutky 11 a 16

8. příběh - co brání, abych byl pokřtěn? (Skutky 8)

Křest není na prodej, ale může se z něj radovat i taková VIP, jako ministr financí.

9. Jak TEĎ (po dosavadní předkřestní katechezi) sami rozumíte "závazku křtu"?

(co nám říká apoštolovo slovo z listu Římanům 6: s Kristem jsme pohřbeni ve smrt, abychom - tak jako on byl vzkříšen - i my v novotě života chodili?)

10. Příprava bohoslužeb s křtem

- biblický text pro danou neděli
- co z něj vyplývá pro Váš křest
- jak se zeptat na Vaši víru a slib

Pozn. Další užitečné informace o křtu najdete např. v knize Hrajeme si v Boží zahradě.

AttachmentSize
krestni_bohosluzby.Joz_3.doc28 KB
krestni_bohosluzby.Sk_2_37nn.doc36.5 KB