Kázání Jakuba Malého z 27. 1. 2019

Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Amen

Zazněla slova ŽALMu 145,10-13

UVÍTÁNÍ
Sestry a bratři, milí přátelé,
zdravím Vás s přáním pokoje a radosti od našeho Boha a našeho Pána Ježíše Krista.
Amen.

MODLITBA
Bože náš a Králi,
chválíme Tě za Tvá přikázání, která nás vedou ke svobodnému životu. Chválíme Tě za zákon lásky, který nám od Tebe předal Ježíš, Tvůj Syn, který nám sám ukázal, jak podle něj žít. Děkujeme, že Ty sám svou mocí působíš v našem světě, i v nás samotných. Jsme vděční za Tvé vedení a péči o nás a naše blízké. Prosíme, odpusť nám, když Tvůj zákon porušujeme a Tvou přítomnost v našem životě přehlížíme. Odpusť ve jménu Ježíše Krista. Amen

PÍSEŇ 161 Tebe, Bože, chválíme

Nedělka

Píseň Noc se ránu podobá

Dnešní BIBLICKÉ ČTENÍ je zapsáno u proroka Iz 40,1-11:

PÍSEŇ 607 Bůh je náš Pán a král

Dnešní TEXT, který nám poslouží jako základ KÁZÁNÍ, je zapsán v evangeliu podle Mk 1,14-15:

KÁZÁNÍ
Poměrně dlouho se o naší společnosti říká, že je rozdělená. Zřejmě to je pravda, ale celou naší společnost spojuje jedna věc - očekávání nějaké změny. Já sám jsem si naši společnost pro sebe rozdělil následovně. Prosím, berte mě s rezervou, nejsem sociolog, ani politolog. První skupinu jsem si pojmenoval jako Výstupníci. To je skupina, která chce vystoupit z EU a chce pro naši zem naprostou samostatnost a soběstačnost. Sami si budeme rozhodovat o zákonech naší země, a pak se nám bude dařit mnohem lépe. Další skupina jsou Východníci. Ti chtějí také vystoupit z EU, ale následně se chtějí orientovat na východní země jako je Rusko nebo Čína. Poté se nám bude dařit dobře. Třetí skupinou jsou Eurofrajeři, kteří se chtějí do EU integrovat ještě víc, a pak se nám bude dařit dobře. Další skupinou jsou Populisté. Ti voličům slíbí úplně všechno, za což očekávají hlasy, aby pak měli klid na “vládnutí”. Když lidé dostanou to, co chtějí a my budeme vládnout, jak chceme, všichni se budou mít dobře. No a pak je tu skupinka, kterou jsem si nazval Výměníci, kteří doufají, že v našem státě bude dobře, když se vymění prezident a premiér. Různorodé skupiny, které mají ovšem jedno společné. Počítají s tím, že tato změna musí nastat demokraticky. Musí si ji zvolit lidé ve volbách. A teď si představme, že by do této situace přišel Ježíš, a řekl: “Vaše očekávání změny se už naplnilo. Ve vašem životě vládne Bůh a jeho zákony. Vy sami se teď změňte. Žijte podle Božího zákona a této dobré zprávě, že se změna už naplnila, věřte. Svůj život nezakládejte na víře v EU, v ČR nebo ve východní země, na víře v populisty nebo v prezidenta a premiéra, ale obraťte se na Boha a žijte podle jeho zákona lásky. Já vám ukážu na vlastním příkladu, jak podle jeho zákona žít.” A k tomu si představme, že by Ježíš dělal kampaň po celé zemi s tímto svým programem, kterým by postupně oslovil - Ježíše následovalo v tehdejší době až pět tisíc lidí, tak řekněme - oslovil v našich podmínkách asi tak pět set tisíc lidí, v období Velikonoc a Vánoc zhruba jeden milion. To už by bylo slušné hnutí, kterého by si jistě všimla i média a vláda. Možná by to vypadalo jako pokus o převrat a vlastizradu, protože Ježíš bez voleb vyhlašuje vládu někoho jiného, vládu Boha podle jeho zákonů. Možná že by Ježíše čekalo i zatčení. Navíc lidé by se zajímali o svůj vztah k Bohu a o vlastní vztahy s ostatními lidmi a nestarali by se o větší integraci do EU nebo výstup z ní nebo by je nezajímal obchod s Čínou nebo všechny zdarmaslužby, které jim můžeme nabídnout.
Možná se to někomu může zdát přitažené za vlasy, ale Ježíš v podobné situaci byl ve své době. Společnost, ve které žil, také očekávala změnu. Čekala, že Bůh zasáhne do dějin, spasí svůj lid a nastolí pořádek, který budou muset respektovat všechny národy, celý svět. A také byla jeho společnost rozdělena do různých skupin, které si tu Boží změnu představovaly po svém. Judea a Galilea byly okupované území Římské říše. V této situaci se objevila skupina takzvaných zélótů, kteří očekávali, že Bůh přijde a obnoví samostatnost Izraelského království. K tomu ovšem bylo potřeba nejdříve vyhnat Římany, a proto s nimi vedli partyzánskou válku. Snažili se Boží vládu nastolit násilím. Další skupinou byli saduceové, což byla židovská náboženská aristokracie, která spravovala chrám, a která očekávala, že Boží vláda přijde skrze ni tím, že se bude sloužit chrámová bohoslužba, skrze kterou Bůh vládne ve světě. Bůh bude vládnout skrze ně. Další skupinou byli farizeové. Ti očekávali, že Bůh přijde soudit celý svět pomocí svého služebníka, nějaké nebeské postavy, a že po budoucím Božímu soudu bude Bohu sloužit celý svět. Na Boží soud je ale potřeba se připravit tím, že budeme co nejdůsledněji, do posledního puntíku, dodržovat Mojžíšův zákon. Do této situace přichází Ježíš a říká: “Naplnil se čas - království Boží je blízko.” Vaše očekávání se už naplnilo, Bůh už je ve dveřích, už vládne. Vy se teď na něj obraťte, “čiňte pokání” a věřte této dobré zprávě, evangeliu.
Co to znamenalo nebo znamená prakticky? Ježíš s tímto heslem blízkosti Boží vlády skutečně chodil po Galileji a Judsku a kázal ho všem lidem, ale především těm, kteří žili na okraji společnosti, a kteří tím pádem byli vyloučeni z náboženské obce. Členem židovské náboženské obce byl pouze zdraví muž, který měl rodinu, neměl žádný společenský škraloup a mohl si dovolit obětovat za své hříchy zvíře. Jedině takový člověk mohl v chrámu svou zvířecí obětí vyjádřit Bohu lítost nad vlastními hříchy. Za jeho viny zemřelo zvíře a on odtud odcházel s čistým štítem, pak mohl vesele hřešit dál. Ježíš ale teď hlásal, že to takto nefunguje. Bůh je blízko, čas se naplnil. Už je vám odpuštěno, a proto se vy teď můžete změnit, obrátit na Boha a žít podle jeho zákona lásky. Zpráva, která musela namíchnout saduceje, protože tím pádem služba v chrámu, kterou zajišťovali právě oni, už není potřeba. Musela namíchnout zélóty, protože žádná násilná revoluce se nekoná. A stejně zklamaní museli být i farizeové, protože ti věřili, že přece je nejprve nutné dodržovat Mojžíšův zákon, aby nám Bůh odpustil. A ne že nám odpustil, a proto my teď můžeme žít podle jeho zákona. Navíc zákona lásky - odpouštět i očividným hříšníkům, nepřátelům, všem, kteří nepatří mezi nás, do našeho názorového proudu. Odpuštění je ale Boží zákon, který mění lidské životy. Ježíš ho učil malomocné a všelijak posedlé, prostitutky a tak dále. Malomocenství a posedlost bylo vnímáno jako Boží trest za hřích. Životní úděl prostitutek už se nedal nijak změnit. A Ježíš jim říká: “Ne, vám Bůh odpouští, jeho soud je blízko, proto vy teď můžete váš život změnit. Jeho odpuštění je právě příležitostí pro změnu života. Představuji si to jako situaci žáka, který před vysvědčením propadá. Pro mě celkem představitelná situace. Sám jsem na střední škole propadal z matiky a fyziky. Před uzavřením známek už je konečná. Už se to nedá změnit. Na vysvědčení bude pětka. Ale představme si učitelku, která by přišla a řekla: “Kubo já teď smažu všechny tvé dosavadní pětky. Už jsou smazány a za tři dny ti dám písemku. Tu známku, kterou z ní dostaneš, ti dám na vysvědčení. Tohle kdyby mi paní učitelka řekla, tak se asi zblázním radostí a okamžitě jdu shánět doučování, abych tu písemku napsal co nejlépe.
A skutečně, v Ježíšově okolí se právě všem těm nemocným, posedlým, různě společensky vyloučeným měnily životy. Posedlé opouštěla posedlost, nemocní byli zdraví, němí mluvili, hluší slyšeli, slepí viděli, z prostitutek se staly služebnice Páně. Protože neskládali svou naději ve falešná očekávání společenských skupin své doby, ale složily ji v Bohu a jeho odpuštění. Ani my nemusíme skládat naději ve všechny možné výměníky a východníky, výstupníky a eurofrajery nebo populisty, protože nikdo z nich naše životy nezlepší. Nezařídí, že nás neopustí partner, neuzdraví nás, nezaplatí za nás dluhy, nevyváže nás z exekuce, nezlepší naše vztahy s dětmi nebo s rodiči, neseženou nám práci, nezařídí šťastný a pokojný život. Ale odpuštění, slovo “promiň”, vyjádření lítosti, nepomlouvání, neodsuzování, upřímnost nám napravit vztahy pomohou. Naše píle a sebezapření nám pomoci mohou. Vědomí, že můj názorový oponent má lidskou důstojnost, může zlepšit náladu ve společnosti. Péče a služba může pomoci druhým. Budování vztahů dává pocit štěstí a pouhý úsměv může rozhostit pokoj po celé místnosti. Boží láska nerozděluje, ale spojuje. Bůh svým zákonem skutečně vládne. Naplnil se čas, Bůh je v naší blízkosti. Nebojme se obrátit jeho směrem a spolehnout se na Ježíšovu dobrou zprávu.
Amen.

PÍSEŇ 632 Neskládejte v mocných naději

OHLÁŠKY

PŘÍMLUVNÁ MODLITBA

Králi králů, prosíme, slyš nás, když se společně přimlouváme.
Prosíme za ty, kteří mezi nás chtěli přijít, ale nemohli. Prosíme za nemocné a jejich uzdravení a péči o ně. Myslíme na osamocené a osamělé, buď jim blízko.
Prosíme Tě za sestřičky i lékaře, za vojáky, učitele, policisty, záchranáře a hasiče, za soudce a další profese, prosíme, provázej je v jejich odpovědné či nebezpečné práci.
Prosíme Tě za náš sbor. Buď mezi námi přítomen svým Duchem a žehnej naší službě.
Prosíme za naší všelijak rozdělenou společnost. Prosíme dej, abychom se nenechali svádět nenávistí, ale abychom se dokázali soustředit na to, co máme všichni společné - lidství - dar od Tebe.

prosíme, přijmi naše soukromé přímluvy a prosby…

Slyš, prosíme, naši společnou modlitbu: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naším viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé jest království i moc i sláva, na věky. Amen

Vyslechněme POSLÁNÍ, které je zapsáno v listu Ef 1,3-14:

Přijměme POŽEHNÁNÍ

Ať ti Hospodin žehná a chrání tě.
Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv.
Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
Amen.

PÍSEŇ S 360 V nebi je trůn