Kázání Jiřího Nečase z 14.10.2018

Jonášovo Ninive a dnešek

Vstupní slovo: Lk 3,3-6 I začal Jan procházet celé okolí Jordánu a kázal: "Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpouštění hříchů",

4 jak je psáno v knize slov proroka Izaiáše: `Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!

5 Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné;

6 a každý tvor uzří spasení Boží.´

SZ čtení: Jon 1,1-3;3,1-10 Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amítajovu:

2 "Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář."

3 Ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše, pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy a vyhledal loď, která plula do Taršíše. Zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se s nimi plavil do Taršíše, pryč od Hospodina.

3:1 I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé:

2 "Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím."

3 Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem, muselo se jím procházet tři dny.

4 Jonáš vešel do města, procházel jím jeden den a volal: "Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno."

5 I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího.

6 Když to slovo proniklo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žíněné suknice a sedl si do popela.

7 Potom dal v Ninive rozhlásit: "Podle vůle krále a jeho mocných rádců! Lidé ani zvířata, skot ani brav ať nic neokusí, ať se nepasou a nepijí vodu.

8 Ať se zahalí do žíněné suknice, lidé i zvířata, a naléhavě ať volají k Bohu. Každý ať se odvrátí od své zlé cesty a od násilí, které mu lpí na rukou.

9 Kdo ví, možná že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme."

10 I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. - A neučinil tak.

Evangelium: Mt 12,38-41 Tehdy [mu] na to Ježíšovi řekli někteří ze zákoníků a farizeů: "Mistře, chceme od tebe vidět znamení."

39 On jim však odpověděl: "Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení; ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše.

40 Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy tři dny a tři noci, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země.

41 Mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání - a hle, zde je víc než Jonáš.

Závěrečné slovo: 1 Te 5,16-23 Stále se radujte,

17 v modlitbách neustávejte.

18 Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

19 Plamen Ducha nezhášejte,

20 prorockými dary nepohrdejte.

21 Všecko zkoumejte, dobrého se držte;

22 zlého se chraňte v každé podobě.

23 Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

Písně

441 Svatá doba, Páně den

158 Samému Bohu sláva, čest

355 Kristus má v rukou celý svět (po kázání)

426 Tvá, Pane Kriste, věc to jest

489 Tvé požehnání, dobrý Otče

Děkujeme Ti, Otče náš, za možnost účastnit se shromáždění Tvé církve. Děkujeme Ti za ujištění, že Tobě na celém světě, na jednom každém z nás záleží. Děkujeme Ti, že Ti záleží na tom, jak uvažujeme a co děláme. Uvědomujeme si, že jsme si zvykli na určité ustálené formy pohledů a jednání, že jsme s to přeslechnout Tvou řeč. Prosíme Tě o více víry v to, že Ty máš svět ve svých rukou, že slyšíš opravdové modlitby, modlitby v duchu a pravdě, modlitby podložené životními postoji a životní praxí. Prosíme Tě, uč nás slyšet Tvou řeč. Uč nás hledat Tvé oslovení v aktuálních událostech, ať už těch, které se nás bezprostředně dotýkají, či v těch, o nichž se dovídáme ze sdělovacích prostředků.

Děkujeme Ti za celé Tvé stvoření, jehož jsme součástí, děkujeme za řád a harmonii v něm. Děkujeme Ti za druhé lidi, za přírodu. Děkujeme, že máme co jíst, co pít, čím se odívat. Děkujeme Ti za přírodní zdroje a prosíme Tě, veď nás k citlivému a šetrnému nakládání s nimi, ke sdílení s bližními - těmi současnými i těmi, kteří - bude-li to Tvá vůle - je budou užívat po nás.

Děkujeme za Tvé evangelium, které se týká celého světa. Prosíme Tě, aby jeho pozvání zaznívalo až do nejzazších koutů světa a lidské existence. Prosíme Tě za všechna shromáždění Tvé Církve, prosíme Tě, buď svým duchem i dnes zde s námi.

Amen.

Jonášova kniha se řadí mezi malé proroky, avšak od ostatních prorockých knih se výrazně odlišuje tím, že v ní jde o příběh s dějem. Jonáš utíká před Božím posláním hlásat soud obyvatelům prostopášného města Ninive. Najde loď, která jede úplně na opačnou stranu. V hrozné bouři si uvědomí své těžké selhání, jehož důsledkem ona bouře je. Nechá se od námořníků hodit do moře, to se uklidní a on se dostane do útrob mořské příšery, kde dále uvažuje o svém provinění a modlí se. Jako odpověď na modlitbu přichází záchrana. Jonáš opouští tělo onoho záhadného mořského živočicha a teď konečně jde plnit své poslání. Je při tom přesvědčen, že městu Ninive už nemůže nic pomoci, že Bůh vykoná svůj soud a zničí je. Jenže Jonášovo kázání dopadá na dobrou půdu, ninivští v čele s králem činí pokání a Bůh proto město ušetří. I pro hříchu oddané Ninive byla reálná možnost záchrany. Jonáš není s to Boží milost pro zkažené, avšak pokání činící město přijmout. Je to pochopitelné. Boží milosrdenství ovšem převyšuje naše lidské představy.

Tolik starozákonní příběh. Můžeme si jej ve svých myslích aktualizovat. Zkusme si za Ninive dosadit oblast naší evropské civilizace, případně vzhledem ke globalizaci si ji patřičně rozšířit, třeba i na celý svět. Jak vypadá život naší společnosti? Násilí, terorismus, narušené vztahy mezi muži a ženami - to nám potvrzuje, že analogie s Ninive je na místě. ⨀ Zastavme se blíže u dalšího symptomu hříchu naší civilizace - u zacházení s životním prostředím, a to speciálně u činností, které mohou nepříznivě ovlivňovat klima. Mezi nejvýraznější zdroje jeho ohrožení patří doprava. Přeplněné ulice a dálnice dokládají, že něco není v pořádku. K řešení této situace prostřednictvím další výstavby komunikací se velice často obětuje vzácná a životodárná orná půda. Je to mrhání vzácným Božím darem a velké provinění vůči budoucím generacím. Už tato změna vlastností terénu, kdy země ztrácí schopnost vsakovat vodu, klima negativně ovlivňuje. Kromě toho se pro dopravu spotřebovávají neobnovitelné energetické zdroje, především ropa, s čímž zpravidla souvisí spalování uhlíku a emise skleníkového oxidu uhličitého, které se na klimatické změně projevují asi hodně výrazně. Je známou skutečností, že hromadná pozemní doprava je životnímu prostředí příznivější než individuální automobilová doprava či doprava letecká. Přesto se létá i auty jezdí stále více. Víme, že je to cesta do záhuby, a přesto po ní jako společnost kráčíme. Žádoucí by bylo vůbec jak pohyb osob, tak pohyb zboží omezit. Vraťme se však v našich úvahách k Písmu.

Ninivští se změnili v důsledku Jonášova kázání. Byl to zázrak; kdyby tehdy bývali působili prognostici, asi žádný z nich by s takovou změnou nebyl počítal.

Pán Ježíš svým učedníkům a tedy i nám - říká: Vy jste sůl země. Vy jste světlo světa. Církev Kristova má ve světě své prorocké poslání. Má co říci i do situace, kdy probíhá nežádoucí, lidskou činností podporovaná a pravděpodobně aspoň do určité míry vyvolaná klimatická změna. Svět potřebuje prorocké slovo. Často se i mezi křesťany ozývají názory, že člověk už jiný nebude, že užívání aut a letadel neomezí a že naše evropská, euroamerická či celá globalizovaná civilizace nezadržitelně směřuje ke zkáze - snad jedině že by se planeta Země chovala podle jiných zákonů, než jaké dnešní věda zná.

Jonáš nebyl s to připustit, že by se Ninivané mohli změnit. Nedokázal přijmout Boží milost vůči pokání činícímu Ninive. Rozumíme mu. Vždyť my, dnešní křesťané, podobný postoj přijímáme, aniž bychom naše spoluobčany zřetelně vyzývali k pokání. Neumíme si představit, že by se lidé hromadně změnili. Upřímně řečeno, neumíme si takovou změnu představit ani ve svých životech. Jonášovo hlásání Božího soudu bylo usnadněno tím, že v Ninive byl osvícený král, který výzvu k pokání přijal, podporoval a šířil dál. Ninivané byli zvyklí krále poslouchat. Koho bychom dnes my mohli na místo krále dosadit? Jde o globální, celosvětový problém. A tak by se nabízel generální sekretář OSN, tedy António Guterres. Ten ke změně chování ve prospěch omezení klimatické změny vyzývá. Jenže jeho hlasu není věnována pozornost. Změna lidského počínání by totiž znamenala opustit kult onoho hrozného pohanského boha dnešního světa - hrubého domácího produktu. Ten je dnes scestným cílem lidského usilování, ten lidé stavějí na místo, které náleží samému Bohu. Z hlediska našich znalostí přírody je jasné, že změna je nutná. Je nutné pokání. Jistě, pokání činěné ve velkém by byl div. Ježíš však divy činí. A prorocké volání Jeho učedníků, vyzývající k pokání, ke změně smýšlení a jednání, ke změně hodnotového systému, má Jeho zaslíbení. Náš Pán a Spasitel říká: "Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu" (J 14,12-13).

Zvykli jsme si, že jsme jako křesťané v menšině. Nicméně máme na světě své důležité poslání. Svět potřebuje volání k pokání. Svět potřebuje zřetelné prorocké slovo. Svět potřebuje evangelium. My sami situaci nezměníme. Změna však možná je. A byla by v souladu s Boží vůlí. On v Ježíši Kristu vyjádřil, že mu stále na světě záleží. Vděčni za toto ujištění a zároveň vděčni za vše, co od našeho nebeského Otce dostáváme, můžeme doufat v Boží odpověď na modlitbu vyvěrající z celých osobností, na modlitbu za celé Boží stvoření.

Zpívejme společně píseň 355 Kristus má v rukou celý svět

Děkujeme Ti, Pane Ježíši Kriste, za ujištění, že máš v rukou celý svět. Děkujeme Ti za vše, co jsi vytrpěl pro to, abys z celého světa sňal tíhu našeho hříchu. Děkujeme Ti, že jsi nám otevřel přístup do nebeského království. Děkujeme Ti za dar modlitby. Děkujeme, že na modlitbách můžeme myslit na naše bližní. Prosíme Tě za nemocné, zarmoucené, osamělé, bezradné. Prosíme Tě za ty, na něž těžce doléhají důsledky zemětřesení, tsunami, či povodní. Prosíme Tě za ty, kdo trpí v důsledku lidského zla a nenávisti, za oběti terorismu a dalších projevů násilí. Prosíme za ty, kdo pro chorobné zahledění do sebe samých nevnímají krásu Tvého stvoření, nedovedou milovat, nedovedou se radovat. Prosíme Tě za nedávno zvolené zastupitele i senátory, aby hledali obecné dobro pro lidi i přírodu.

Děkujeme Ti, že nás učíš modlit se. Tvými slovy voláme k nebeskému Otci: Otče náš ...