Matouš začíná od Imanuele. Matouš 1

(Před 1. čtením) Kdo nám podle písničky „Předejte nám starou víru“ vypráví o Ježíši? (Mt, Mk…)
Podle koho jste si vyprávěli v NŠ a v náblu doposud? „...“ A dnes nám začne vyprávět Matouš.
Za Matoušem chodily jiné děti než za Mk. Však se také scházeli v jiné zemi (Mk? „...“ - v Římě) – Mt – v Syrii. Děti z křesťanských rodin se tam potkávaly často s dětmi z židovských rodin. Podle čeho si vypravují žid. děti o PBu? „...“ No- a tyhle děti občas těm dětem, co chodily za Mt říkaly – hele – vy si sice povídáte o Ježíši – ale ten váš Ježíš nemá vůbec nic společného s příběhy o Bu A+I+J – o Mojžíši a Izraeli…
A tak jednou přišly děti za Mt – jak to je? Má Ježíš něco společného s příběhy o A+I+J – o Mojžíši a Izraeli? Jestli ne – tak ho prý vůbec nemáme brát vážně… Matouš se zamyslel – víte co? Tak já vám sepíšu taky takové vyprávění o Ježíši – jako sepisoval Marek. Ale budu daleko víc dbát na to, aby bylo hned jasné - Ježíšův příběh, to je příběh v naprostém souladu s těmi nejkrásnějšími příběhy podle Mojžíše a proroků…

Děti, pomůžete Matoušovi vybrat – podle čeho má vyprávět? (vybíráme z obrázků se SZ motivy: - Abr – Iz. -Jákob - hvězdy (Josefův sen) – velbloud – Mojžíš - farao... -)

1. Mt hledá náměty v Tóře a prorocích
Koho by měl Ježíš připomínat, aby bylo jasné – to nejdůležitější má společné s příběhy o Bu A+I+J – o Mojžíši a Izraeli…? Abraham? - moc starý. Jákob? - začínal jako podvodník. Josef? - no to by šlo – bratři ho neměli rádi – ale věřil svému snu – a nakonec se stal zachráncem (a to ho předtím všichni pohřbili)... Ale – pořád to není ono… Podle koho se řídí celý život Izraele? No přece podle Mojžíše!
Mojžíš – uslyšel od Hospodina – Já jsem B – který je s vámi - Mojžíš zprostředkoval záchranu – vysvobození ze smrti a otroctví pod faraonem – zlým králem. Ježíš v mém vyprávění musí od narození připomínat Mojžíše – tak to bude správně!
…a Matouš se pustil do psaní

2. Nejdřív příběh v němž zazní Vysvobození
Josef měl snoubenku Marii. Těšil se, jak spolu budou mít svatbu – ale jednoho dne se doslechl – Marie s někým čeká miminko! Nejdřív se naštval – Marie mi byla nevěrná, má nějakého milence! Vyženu ji a udělám z toho skandál! Ale pak si řekl – mám ji přece rád – nebudu jí dělat ostudu.

A tehdy se mu zdál zvláštní sen (vzpomenete na Josefa – který má sen? „...“)
- přišel k němu anděl – a řekl mu: Josefe, pyšníš se tím, že jsi z rodu slavného krále Davida – a nevzpomeneš si na nic z příběhů Mojžíše a proroků? Nevzpomeneš si na Abrahama a Sáru – a další matky Izraele? - že měly dítě až na Hospodinův pokyn?
No jo, povídá Josef – ale ty už byla tak staré, že nemohly mít děti – ale Mirjam je úplně mlaďoučká…
Ano – odpověděl anděl - je tak mladá – že by správně ještě neměla mít dítě – ale takový rozdíl v tom zas není. Tvoje Marie čeká miminko – protože náš Bůh chce pokračování těch starých příběhů. Hospodin chce – abychom věděli, že zas přichází jeho vysvobození.

Porodí syna – a víš jaké mu dáš jméno?
Josef – napadlo Josefa, vždyť praotec Josef byl takovej slavnej
– nebo David, to byl přece slavný král…
nebo Juda… náš praotec z rodu Jákobova?
- ne – dáš mu jméno JOŠUA (Ježíš). Pamatuješ si ještě z náboženství, co to znamená?

No – znamená to – VYSVOBOZENÍ – záchrana – spása, lovil v paměti Josef.
Takže – to bude takové vysvobození – jako když nás Hospodin vysvobodil z Egypta? - rozzářil se
- zase budeme zpívat Mojžíš vede zástup, zpívej, do svobodné země putujem?

Já vím – že po svobodě toužíte, když teď zemi okupují Římani – a s jejich dovolením se tu roztahuje krutý Herodes.
Ale tohle vysvobození bude ještě jinačí…
Z chudoby? hádal Josef
NO to taky – ale ještě víc – z nevíry.
Vždyť lidi už docela přestali věřit – že Hospodin pro ně může něco udělat
- přestali věřit jeho slibům – přestali věřit jeho přikázáním
- přestali věřit i jeho odpuštění
- a hlavně – přestali věřit – že PBu na nich ještě vůbec záleží.

Tahle beznaděj – zoufalství – nevíra – i nevěra – vás zotročily jak kdysi farao Izrael v Egyptě…
A z těchhle průšvihů – z těchhle hříchů – vás Ježíš vysvobodí.
Zase začnete věřit jak kdysi Mojžíš – B je s námi. Immanuel!

(Immanuel)
Vzpomeň si – že se u proroků vypráví -
- jak Boží posel přišel – že se mladičké manželce krále z rodu Davidova narodí syn – a dají mu jméno Immanuel!
B je s námi!
Až se tvé Marii narodí syn – dáš mu jméno Ježíš
- a všichni, kdo o něm uslyší – si s velkým ulehčením řeknou
- tak vida – to jsme nečekali – ale B je zase s námi!

(Josef ráno)
Byl to krásný sen – sen, v němž Josef mluvil s andělem.
Když ráno vstal - bylo mu tak krásně – a říkal si – to byl krásný sen!
Ale pak mu došlo - vždyť Marie už to děťátko čeká!
Opravdu se narodí!
Nezůstane jen u toho snu! Hurá!

A rozběhl se za Marií – aby jí vyprávěl o svém snu
– a hlavně, aby věděla, že ji má rád, a že se o ni postará, ať se stane cokoli.
Vždyť se narodí ten, o kterém budou říkat „hurá Immanuel“ (?? „...“ B je s námi)

Za týden přišly děti za Matoušem
A když jim to Matouš přečetl
- začaly zpívat B je s námi! Immanuel! A my budeme zpíavt s nimi:

Marie má dítě – zpívej
Marie má dítě – zpívej dál
Marie má dítě – zpívej
- a zástup stále přichází a zas jde dál

Jaké jméno dá mu – zpívej

Dá mu jméno Ježíš – zpívej

Bůh je zase s námi - zpívej

Pro dospělé
Kohokoli z kolegů jsem potkal, ptal se, co je to za nesmysl vyprávět si o Ježíšově narození jindy než v čase vánočním. Zvykli jsme si na to propojení tak silně – že nám už nedochází – příběh o Ježíšově narození tu byl daleko dřív než vánoce. A jestli se správné vánoce bez toho příběhu neobejdou – Ježíšův příběh - evangelium – se bez vánoc obejde docela dobře. A nám samotným vůbec neuškodí, když si ho občas připomeneme právě mimo čas vánoční.

Protože my jsme na to s vánočním evangeliem podobně, jak Boží lid v době, o níž Matouš vypráví:
- stalo se trochu pohádkou ze starých časů – a docela se nám vytratila síla onoho podivuhodného ujištění – že v Ježíši mezi nás přichází Immanuel – B – Který je s námi.
Je s námi jako vysvoboditel z rezignace a beznaděje – vysvoboditel z ubíjejícího pocitu, že když vítězí zlo – žádný B s tím nic nenadělá.
Je s námi jako vysvoboditel ze sobeckých ohrádek, do nichž jsme pro jistotu uzavřeli své žití.
Je s námi jako dárce cesty, na níž smíš prožívat odpuštění – darovanou perspektivu.
Je s námi tak, že pročišťuje naše uši, aby slyšely růst - nikoli trávu – a aby slyšely rašit Boží Království
Je s námi svým Duchem, co když zavěje, vstane z mrtvých naděje.
A je s námi ne jen o svátcích – v čase našeho naladění něco takového uslyšet – ale je s námi právě i tam, kde si to neumíme představit – ve dnech nesvátečních proher a průšvihů.
- je s námi – tam, kde s tím sami od sebe nedokážeme počítat – kde si to nedokážeme představit ani v těch nejdivočejších snech.

Tuhle sílu víry pouštíš do srdce – když s Josefem slyšíš – hle Imanuel – a pak vidíš toho narozeného – sleduješ jeho příběh – a pouštíš si ho na tělo a do života.
Amen.

Mt 1 Bn 4.2.‘18
In: Bože, soudy své králi dej a spravedlnost svou synu královu, aby soudil lid tvůj v spravedlnosti. Ať hory přinesou pokoj lidu a pahorky ať se pokryjí spravedlností. ... Neboť vyprostí ubohého, a zbědovaného, který nemá pomocníka. Z útisku a násilí vykoupí život jejich, neboť jest drahá krev jejich před očima jeho. AMEN (Ž 72,1-3.12-14)
Píseň 72,1-5
Modlitba

Smíme ti důvěřovat, Pane - jako tomu, který nás ujišťuje svou spolehlivostí. Brát tě vážně – vždyť jsi s námi právě v tom, co svírá a tíží. Smíme ti naslouchat – a ty nás probíráš z naší zmámenosti a únavy. V tebe smíme doufat - jako v toho, který vysvobozuje z otroctví a svázaností. Jsi překvapivou možností tam, kde nic nečekáme - světlem tam, kde jsme uvykli temnotě – radostí tam, kde panoval smutek a šeď. Neuměli bychom v tebe takto doufat - kdyby nás k tomu nepozvaly příběhy o tvém synu, JKu. Na jeho příchod do našeho světa se chceme rozpomenout. Buď tedy s námi svým Duchem, ať ten příběh potkáme jako silnou, pravdivou zprávu o tvé blízkosti. Vyslyš nás, když se společně modlíme: Otče náš…
Píseň s dětmi NP 30 (Předejte…)
Slovo k dětem

Kdo nám podle písničky „Předejte nám starou víru“ vypráví o Ježíši? (Mt, Mk…)
Podle koho jste si vyprávěli v NŠ a v náblu doposud? „...“
Dnes nám začne vyprávět Mt
Za Matoušem chodily jiné děti než za Mk. Však se také scházeli v jiné zemi (Mk? „...“ - v Římě) – Mt – v Syrii
Děti z křesťanských rodin se tam potkávaly často s dětmi z židovských rodin. Podle čeho si vypravují žid. děti o PBu? „...“
No- a tyhle děti občas těm dětem, co chodily za Mt říkaly – hele – vy si sice povídáte o Ježíši – ale ten váš Ježíš nemá vůbec nic společného s příběhy o Bu A+I+J – o Mojžíši a Izraeli…

A tak jednou přišly děti za Mt – jak to je? Má Ježíš něco společného s příběhy o A+I+J – o Mojžíši a Izraeli? Jestli ne – tak ho prý vůbec nemáme brát vážně…
Matouš se zamyslel – víte co? Tak já vám sepíšu taky takové vyprávění o Ježíši – jako sepisoval Marek. Ale budu daleko víc dbát na to, aby bylo hned jasné
- Ježíšův příběh – to je příběh v naprostém souladu s těmi nejkrásnějšími příběhy podle Mojžíše a proroků…

Akce – pomůžete Matoušovi vybrat – podle čeho má vyprávět?
(vybíráme z obrázků se SZ motivy: - Abr – Iz. -Jákob - hvězdy (Josefův sen) – velbloud – Mojžíš - farao... -
1. čtení Mt 1,1-6a.18-21
Píseň NP 45 (Abr.-Mojž)
kázání (Immanuel Mt 1,22-23)
Píseň 632,1-2
Ohlášení
Píseň 649
Přímluvy
Poslání Ř 8,31-39
Požehnání

Vzkříšený Pán praví: A hle, já jsem s vámi po všechny dny, až do skonání tohoto věku. Amen (Mt 28,20)
Píseň 281,5-6