Poslední hostina s Hamanem. Ester 7 (Kázání Karla Müllera)

Poslední hostina V dnešním čtení příběh knihy Ester vrcholí. Haman toužil být oslavován jako sám král, jeho pýcha rostla do závratných výšin. Ale byl pokořen. Musel se klanět a vychvalovat Mordekaje, svého nepřítele. Musel pokořit před člověkem, u kterého si chtěl vynutit úctu a respekt. To se mu ale nepodařilo, a tak se mu chtěl pomstít. Bál se osobního střetu, proto se ho rozhodl zlikvidovat skrze královský dekret. Slabý král na to kývnul. Ale společně s Mordekajem měli zahynout i všichni židé v perském zajetí.
Haman plánuje genocidu, ale postaví se mu Ester. Chce pomoci svému lidu, a tak si připraví plán, jak ho zachránit. Připraví dvě hostiny pro Hamana, kterému tato výsada jen víc nafoukne ego. První hostina proběhne vcelku normálně. Nyní se ale nacházíme na druhé hostině. Král stále tuší, že jen společné jídlo s Hamanem není Esteřino nejhlubší přání. Tuší, že za tím vším ještě něco musí být.
Všichni pokojně popíjí víno, oslava je v plném proudu a král se snad už nevrle potřetí zeptá: Jaké je tvé přání? Co si žádáš. A Ester vytuší napětí chvíle, ví, že už není, kam uhnout, ví, že teď je ta pravá příležitost, kdy jednat. Ester vyjádří svou obavu, svůj strach, že jí a jejímu lidu jde o život. Král se udiveně ptá, kdo za to může? Je tak překvapený z Esteřiny zprávy, že se zakoktává: Kdo je to a kde je ten? Asi vůbec tehdy neřešil, co podepisuje za královské výnosy. Jeho rádce Haman mu podstrčil nějaká úřední lejstra a on si ani nevšiml, že tím odsuzuje k smrti tisíce lidí.
Ester ukáže na Hamana. Tím ho obviní, že měl v úmyslu zabít ji a králova služebníky Mordekaje. My se můžeme ptát, proč neukázala na krále. Vždyť on je hlavou říše, on je zodpovědný za zákony, které podepsal. Podle jednoho rabínského výkladu, dokonce i Ester chce ukázat na krále, ale anděl Hospodinův jí chytne ruku a ona pak ukáže na Hamana. Haman je vinen z toho, že převracel dobré a zlé. On je rádce, který hledal jen svůj prospěch a svou pomstu. Králi tvrdil, že vražda tisíců nevinných lidí by byla v pořádku.
Haman touží po své mostě natolik, že mění dobro a zlo. Trochu mi to připomíná naší dobu, kdy slova jako pravda a láska jsou nadávky. Když někdo drží hodnoty pravdivosti a otevřenosti, tak je velezrádce a zločinec. Pravá je levá a levá je pravá. Na předních místech jsou lidé, kteří neznají pokoru a mají neuvěřitelnou drzost lhát druhým lidem přímo do očí. Za bojovníky o spravedlnost se označují ti, kteří ji pokřivují. Takový je Haman. Všechno otáčí, převrací a proměňuje jen ke svému prospěchu.
Stržené masky
Ale i na něj dojde. Přichází moment, kdy jsou strženy všechny masky. Ester se odhaluje svůj židovský původ. Je odhalen Haman jako zloduch. A král ukazuje svou nevědomost. Haman je ochromen. Pravda ho zasáhla takovým způsobem, že se nemůže ani hýbat. Je konec. Král naštvaně odchází a Haman se snaží zachránit ještě, co se dá.
Všechno se Hamanovi rozpadá před očima. Je zoufalý a snaží se ještě něco udělat. Tonoucí se stébla chytá. Prosí Ester o život, má strach, obrací se ke své původní oběti a žádá život. Ale ta ani nestihne odpovědět, král se vrací a Haman k ní padá na pohovku.
Král to vidí, jakože na ní útočí. A kdo útočí na královnu, útočí i na krále. S Hamanem je konec. Král ho pověsí na kůl, který původně Haman chystal pro Mordekaje.
Mohli bychom říct, že to je parádní happyend. Zloduch byl potrestán. Pýcha předchází pád. Anebo jak je psáno v knize přísloví: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. V našem příběhu: Kdo jinému šibenici staví, sám na ní visí.
Příběh by měl teď skončit. Zlo je po právu potrestáno a dobří lidé jsou zachráněni. Můžeme si oddychnout, napětí v příběhu šlo krájet a teď už je vše v pořádku. Celý příběh vystihuje pár veršů z 37. žalmu:
Proti spravedlivému strojí svévolník pikle, skřípe proti němu svými zuby.
Je však Panovníkovi jen k smíchu, vždyť on vidí, že jeho den přijde.
Svévolníci tasí meč, luk napínají, chtějí srazit poníženého a ubožáka, zabít ty, kdo chodí přímou cestou. Jejich meč však jim do srdce vnikne, jejich luky budou zpřeráženy.
Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků, neboť svévolníkům budou přeraženy paže, kdežto spravedlivé Hospodin vždy podepírá.

Jejich meč do jejich srdce vnikne, spravedlivé Hospodin vždy podepírá. Haman už nemá šanci, jak se obájit a visí na šibenici. Král Achašvéroš trestá podle zákona, i Hospodin přichází s tím, že se zastává spravedlivých a svévolníky pronásleduje. Spravedliví židé jsou v bezpečí. To je skvělá zpráva pro Ester a Mordekaje. Ale co Haman? Opravdu už nemá šanci? Je proklet jako svévolník a jeho cesta k Bohu je zavalená?
Ježíš tento rozdíl mezi svévolníkem a spravedlivým překonává. Povolává nás k tomu, abychom milovali své nepřátele. V našem příběhu by byla asi úplná šílenost, kdyby Ester přišla za Hamanem a řekla mu: Odpouštím ti, Hamane, že nás chceš všechny pozabíjet. A on by se jí jen vysmál a dal jí popravit. Zlo musí být potrestáno, ale zlý člověk má naději na nápravu. Má naději na to, že ho může, ba dokonce má milovat jeho nepřítel. Toto je odkaz, který nám zanechal Ježíš Kristus. Překonej sebe sama a projev lásku k Hamanovi. Je třeba potrestat jeho zločiny, ale on sám není beznadějný. Ježíš miloval své nepřátele a skončil kvůli nim visící na dřevě stejně jako Haman, který byl tím nepřítelem. Haman visí kvůli svojí nepravost, Ježíš kvůli své spravedlnosti. Ježíš tam visí i za Hamana.
Ježíš a Haman vedle sebe
Když jsem si pročítal a představoval tento příběh. Tak mě zaujala ta spojitost s popravou na kůlu. Přišla za mnou myšlenka, jak by se tento starozákonní příběh mohl odrážet v příbězích Nového zákona. Ježíš visí na kříži se dvěma lotry. Jedním po pravici, druhým po levici. Napadlo mě, co kdyby v nějakém biblickém fiktivním světě, kde se různé postavy potkávají, vedle Ježíše visel na kříži Haman, jako zločinec, který byl po zásluze potrestán.
Zkusme si to představit: Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Posmívali se mu i vojáci; chodili k němu, podávali mu ocet a říkali: „Když jsi židovský král, zachraň sám sebe.“ Nad ním byl nápis: „Toto je král Židů.“
Haman říká Ježíšovi: Kdo jsi?
Ježíš odpovídá: Jsem Syn Otce. Zaslíbený král. Vím, kdo jsi Hamane. Víš to i ty?
Haman: Já… já jsem byl králův pobočník. Měl jsem ženu, spoustu služebníků, domy a statky. Já jsem byl zván na královské hostiny.
Ježíš: Víš, kdo jsi?
Haman: Já jsem ten, který chtěl všechny židy vyhubit. Chtěl jsem se pomstít. Ublížit, protože ublížili mně. Visím tu nespravedlivě. A proč tu jsi ty? Proč tě takto potrestali?
Ježíš: Já zase chtěl všechny lidi i židy zachránit. Ukázat jim, že Mesiáš už přišel.
Haman: To nechápu. Proč tě chtějí popravit, když si je přišel zachránit. Já jim všem usiloval o život, chtěl jsem je zničit, ale můj plán nevyšel. Chápu, že potrestali mě, ale proč tebe?
Ježíš: Modlím se za ně, protože nevědí, co činí. Ty víš, co jsi učinil, proč tě potrestali?
Haman: Chtěl jsem pro sebe pocty hodné krále a Boha. Chtěl jsem zabít své nepřátele. Ale nakonec jsem byl odhalen.
Tu se ozvalo od členů rady: Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe. Je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží.
Haman: Už chápeš, proč jsem se jich chtěl zbavit? Jsou to hlupáci, rouhači, nemají úctu k nikomu a k ničemu. Z tebe si dělají srandu a ty tu trpíš v bolestech. Kdybych mohl, tak bych jim ukázal, jak mají svému králi vzdávat úctu. Koho jsi zachránil? Proč tedy nezachráníš sám sebe.
Ježíš: Jiným a jinde jsem řekl: Milujte své nepřátele. Visím tu jako ty kvůli nim. Ty z nenávisti, ale já z lásky. Visím tu i kvůli tobě, abys poznal, že je Hospodin trestá, ale že je milosrdný. Visím tu, abys i ty měl naději.
Haman: Aha… ty jsi nevinný.
Jeden z těch zločinců zvolal: „To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“
Tu ho Haman okřikl: „Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal.“
A řekl: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“
Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“
I pro Hamany našeho světa je tu šance na spásu. I pro ně je zde otevřená náruč Boží milosti. Haman byl potrestán spravedlivě. Ježíš nespravedlivě a díku této oběti je spravedlivý soud překonán Boží milostí.
Amen

Vlašim, Benešov 13.8.2017
Introit: Ž 37, 12-17
Píseň: 680 Nás zavolal jsi Pane
Modlitba
Milosrdný Bože, toužíme po tom, aby naše životy byly plné důvěry. Ale často naopak cítíme nedůvěru a strach. Chceme Ti důvěřovat, a přece si někdy nejsme jistí. Někdy necítíme tvoji ruku, jak nás provádí naším životem. Někdy se díváme na lidské utrpení a nechápeme, proč se to děje. Proměň prosím naše pochybnosti v důvěru v Tvoji lásku a milosrdenství. Dej, ať nepochybujeme, že nás tvá ruka dokáže zachytit v pádu nebo zastavit při neuváženém kroku. Dej, ať nezapomene, že tvé ucho zaslechne naše volání i tam, kde nás nikdo neuslyší. Dej, ať cítíme tvoji milující a uzdravující přítomnost. Vyslyš, prosím, naši modlitbu pro své milosrdenství, které jsi nám dal ve svém Synu Ježíši Kristu. Amen.
Modlíme se k Tobě slovy, které nám předal Ježíš Kristus. Otčenáš
1. čtení: Lk 23, 32-43
2. Píseň: NP 25 Můj Pán všechny svolá
Kázání Est 7,1-14
3. píseň: NP 46 Srdce čisté
Ohlášení:
Přímluvy:

Bože, náš Otče, naplňuj náš život svým milosrdenstvím a dej, abychom uměli velkoryse odpouštět. Prosíme tě za ty, kdo nemohou uvěřit, a za všechny, kdo zasvětili své životy službě druhým. Buď oporou těm, na něž doléhají těžkosti a sklíčenost. Dej, ať v tobě najdou pramen důvěry a života. Prosíme tě, dej moudrost a rozvážnost těm, kteří se angažují v politickém životě. Prosíme tě za sílu obstát strachu a beznaději, která se usídlila v naší společnosti. Modlíme se také za ty, kdo si těžce vydělávají na svůj každodenní chléb. Prosíme tě za ty, kdo jsou bez práce a bez prostředků. Buď společníkem těm, kdo nemají rodinu a jsou bez domova. Prosíme tě za všechny, kdo zasvětili svůj život službě chudým, cizincům a osamělým. Amen
4. píseň 672 Dej nám moudrost, odvahu
Poslání: I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda; zkoumejte, co se líbí Pánu. Ef 5,8-10
Požehnání:
Hospodin ti žehná a chrání tě,
Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,
Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
5. Píseň: NP 25 Posila na cestu