Král nemůže spát. Ester 6 (Kázání Karla Müllera)

Milé děti, bratři a sestry, přátelé a hosté vítám vás na dnešní rodinné bohoslužbě. Scházíme se zde ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Amen
Introit: Iz 43,13n Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘ Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu. Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je Svatý Izraele.
1. Píseň: NP 50 Přemýšlej, děkuj a služ
Modlitba
Bože, náš Pane, jako žízniví poutníci ve vyprahlé krajině hledáme občerstvení a povzbuzení. Kde nás zastihne přímé, pravdivé slovo? Kde potkáme podanou ruku bez vypočítavosti? Ucho, připravené naslouchat? Zájem, úctu? Kus dobré naděje, co staví na nohy, motivuje? Víru, co pomůže unést obavy a strachy? Pane, věříme, že u tebe je pravý poklad a zdroj životní síly a radosti. A že nám jej přeješ, aniž bys sledoval, měřil a vážil, nakolik si kdo co zasloužíme. A tak jsme se opět tohoto nedělního rána shromáždili v důvěře, že ti můžeme poděkovat a vztáhnout k tobě ruce s novým očekáváním. Vždyť tvůj Syn, Kristus Pán, je živý a jeho Duch vane, kam chce. A tak mu snad ani naše omezenost nebude překážkou... Amen.
Modlíme se k Tobě slovy, které nám předal Ježíš Kristus. Otčenáš
1. čtení: Est 6,1-4
Krátké divadlo o tom, jak král nemůže usnout a nechá si přinést kroniku.
2. Píseň: EZD 636 Z tvé ruky pane můj
Kázání pro děti: Est 6,5-11
Král řekne, jak dobře se vyspal a že by se chtěl odvděčit Mordekajovi. Nechá si zavolat Hamana, aby se s ním poradil, jak má někomu vzdát čest a slávu. Ten si myslí, že to je o něm, a tak mu poradí, ať ho obleče do slavnostního oblečení a dá mu královskou přilbu na hlavu. Král to považuje za dobrý nápad a nechá si zavolat Mordekaje (nějaký táta). A dá rozkaz dětem, aby v modlitebně našly slavnostní oblečení a koně pro M. Pak projdeme modlitebnou a budeme vzdávat chválu M.
Slova pro chválu: Tak se jedná s mužem, kterého chce král poctít.
Haman bude dost naštvaný. Pak krátký rozhovor s dětmi, jak se kdo asi cítil, co si myslel a jak to asi dopadne.
Minikázání pro rodiče:
Touto událostí se příběh knihy Ester obrací od 180 stupňů. Dosud byl na koni Haman. Byl povýšen nad všechny velmože, měl spoustu synů a pobočníků, kteří byli připraveni v každý okamžik mu vzdávat pocty a klanět se mu. Haman je ztělesněním vlastní sebejistoty. Jeho hvězda stoupá vzhůru a zdá se, že ji nic nemůže zastavit.
V celé knize Ester nenajdeme slovo Bůh. A přesto v něm působí. Ze čtvrté kapitoly víme, že pomoc židům přijde odjinud. Přijde jim z jiného místa - pomoc jim přijde od Hospodina. Nyní se v našem příběhu opět projevuje Boží vůle. Král nemohl usnout, převaluje se na posteli.
Žádná z hlavních postav příběhu vlastně nespí. Ester připravuje další hostinu, Mordekaj se postí a Haman staví šibenici. Král se převaluje a přemýšlí nad tím, co se stalo a aby alespoň trochu zabral, tak si nechá předčítat z kroniky. Tam se dozví, že by měl Mordekaje nějaké odměnit. A tak si zavolá Hamana, aby se s ním poradil. Zbytek příběhu už jsme si dětmi tady sehráli.
Nyní se zaměřme na to tajemné Boží působení. Ač v tomto příběhu Bůh není nikdy vyloženě zmíněn, tak přesto v něm je. Je v něm skrze lidí, kteří se na něj celým svým životem spoléhají. V lidech, kteří se postí a modlí se v okamžicích, kdy jde do tuhého, kdy by se měli obávat. Je v lidech, kteří se nebojí postavit útlaku, riskují svůj život a snaží se pomoci svým blízkým.
V životě můžeme zažívat momenty, ale i dlouhé úseky, kdy se zdá, jako by Boha nebylo. Jako by se zcela zřetelně nevyjadřoval, jako by nebyl přímý aktér ve svém stvoření, ale jen tichý režisér v pozadí. Může se stát, že si myslím, že když se takto zřejmě nevyjadřuje, tak se o nás nezajímá, že mu jsme lhostejní.
Zde bych vás chtěl povzbudit. Bůh s námi mluví. Bůh mluví skrze nás a skrze naše bližní. Bůh promlouvá skrze naše skutky pravdy a lásky. Bůh na nás nezapomíná, je psáno ve 115. žalmu: Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná. Někdy se tato jistota může zdát velmi nejistou, ale o tom je víra. Důvěřovat a spoléhat se na Boha. I když se v našich životech drolí všechny zdánlivé jistoty, které si podobně jako Haman často hromadíme, tak přece máme jistotu, že nám Bůh nabízí oporu a pomocnou ruku v době, kdy ji potřebujeme. Amen
3. Píseň: NP 18 Radujte se bratři
Ohlášení:
Přímluvy:

Milující Bože, ty jsi stvořil a neustále se staráš o své Stvoření, když otevřeš svou dlaň, tak nasytíš a napojíš každého, kdo hladoví a žízní. A ta k tobě voláme, kdykoliv jsme v nouzi. Důvěřujeme v tvojí lásce a překypující dobrotě.
Modlíme se za ty, kteří mají fyzický hlad, jejichž břicha jsou prázdná. Myslíme konkrétně na obyvatele chudých zemí, které jsou zasaženy hladomorem a nedostatkem jídla.
Modlíme se za ty, kteří jsou prázdní na emoční úrovni. Kteří jsou osamoceni a touží po společnosti a lásce, kteří právě prožívají depresi nebo jsou zasaženi hlubokým smutkem.
Modlíme se za ty, kteří jsou prázdní spirituálně, kteří jsou zasaženi obavami, ale neví, kam se mají obrátit. Kteří touží zažívat smysl života, ale neví, kde mají hledat. Kteří Tě potřebují, ale zatím o Tobě neví.
Bože, chválíme Tě za četné dary, které nám dáváš v průběhu našich životů. Naplň naši prázdnotu soucitem a láskou tak, abychom se dobrovolně podělili o naše přebytky s těmi, kteří jsou v nouzi.
Modlíme se k Tobě ve jménu Ježíše Krista, kteří přišel mezi nás, aby celé lidstvo vědělo, že veškerý život pochází od Tebe. Amen.
4. píseň EZD 618 Modré nebe, slunce zář
Poslání: Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. 1Te 5,10n.18n
Požehnání: Hospodin ti žehná a chrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
5. Píseň: EZD 685 I když se rozcházíme