Slovo jako štít proti slovu jako útoku. Druhá královská 18 a 19

O kom jsme zpívali - že je náš štít? “...” Proti čemu je štít? (v čem?)
Máme tu hromadu slov na papírcích, roztřiďte je. Která slova připomínají - náš Pán je nám štít - která slova označují ohrožení nebo útok?
(Slova:) můžem se modlit - naděje - zoufalství - víra je síla - pohrdání - tomu přece nemůžeš věřit! - to je úplná hloupost! - strach - vyhrožování - Nebojte se - Náš Bůh zachraňuje - prohrajete! - máte komu věřit - Bůh je moje síla - dobrá zpráva
s dětmi rozdělit - na slova, která jsou štítem (flanelograf - vlevo) a slova proti která jsou ohrožením a útokem (flanelograf - vpravo). (Při vyprávění příběhu útočil asyrská král a jeho poslové zprava - Chizkijáš naopak zleva, při prorokově vzkazu byla slova promíchaná uprostřed).

Ve vyprávění “Dál přece nejdeme sami” (kde to tady máme napsáno?) přichází dnes na řadu král CHIZKIJÁŠ. (obr.) Víte co tohle jméno znamená? MOJE SíLA JE HOSPODIN.
JAKÉ JE TO SLOVO? (ŠTÍT NEBO ÚTOK?) “...”
Kraloval v době - kdy se začali rozpínat víc a víc Asyřané. (obr.) Dobyli a zbourali Samaří - hlavní město Izraelského království - a většinu obyvatel odvedli do zajetí. A 10 let potom, co takhle převálcovali severní Izraelské království - zamířili na jih - do Judska a Jeruzaléma.

Chizkijáš znamená “...” - jenomže, když táhlo vojsko asyrského krále - vypadalo to, že síla je v něčem jiném: v počtu vojáků. Judská města - i opevněné pevnosti - padaly jedna za druhou. (obr)
JAKÉ SLOVO? “...”
Asyrskému králi nestačilo - že mu CHIZKIJÁŠ POSLAL jako výkupné tolik zlata a stříbra - že na to museli osekat všechnu výzdobu z Jeruzalémského chrámu. (obr) Jeho vojsko oblehlo Jeruzalém. A pak vyšli generál, ministr a ještě jeden potentát - a začali na obránce Jeruzaléma volat svoje poselství:
“Hej, králi - na co vlastně spoléháš, v co doufáš? Doufáte, že vám pomůže váš Bůh - Hospodin?
Asyrský řečník zvýšil hlas - a mluvil hebrejsky - aby mu všichni v Jeruzalémě rozuměli:
“Jen ať to každý slyší!! - poslouchejte Židé! Nevěřte svému králi! Nevěřte, že vás vysvobodí! Nevěřte, když vám říká, že vás Hospodin zachrání!
Víte jak skončíte? Vyhladovíme a vás a ponížíme tak, že budete vybírat záchody, abyste se měli čeho najíst! Takhle skončíte - jestli budete doufat v toho vašeho Boha!
JAKÉ SLOVO? “...”

Ale teď poslouchejte - pokračovala ta asyrská hlásná trouba:
Poslouchejte slovo asyrského velkokrále:
Takto praví asyrský král (co vám to připomene? "..."): - uzavřu s vámi smlouvu - Když otevřete brány - a stanete se mými otroky - odvedu vás do země plné obilí a moštu a vína!
Jen si nenechte namluvit, že by vám víra v Hospodina byla něco platná:
Podívejte - která armáda je silnější - naše nebo vaše? Čí bohové asi dávají vítězství a úspěch?”
JAKÉ SLOVO? “...”

Co udělá král Chizkijáš? - Když tu zazněla taková slova - a když nepřátelská armáda je několikrát větší než má on? Chizkijáš POSLAL posly - k proroku Izaiášovi (obr). Nesvolal důstojníky - ale poslal zoufalý vzkaz prorokovi. Králové většinou proroky neměli rádi - ale Chizkijáš věděl: jestli nám teď někdo může říct spolehlivě, jak na tom jsme - tak je to prorok. (v tom je teď jeho síla.)
Chizkijášův vzkaz byl opravu zoufalý:
“Takhle strašlivě ponížil a urážel nepřítel Boží dílo. Pod náporem toho ponižování jsme ztratili všechnu sílu. Modli se za nás Izaiáši - ať tahle pyšná pohana nezůstane bez odpovědi.”
JAKÉ SLOVO? “...”

Izaiáš (obr) poslal králi takovouhle zprávu:
“NEBOJ SE těch urážek. Netřes se před tou ponižující propagandou, nenech si nahnat strach tou hroznou přesilou. Uvidíš - já ho vyženu - vystřelí odtud, ani nebude vědět jak.”
JAKÉ SLOVO? “...”
Jenže - asyrský král (obr) poslal Chizkijášovi zrovna té době taky poselství. Dopis, v němž stálo: “Nemyslete si, že vás Hospodin zachrání, nespoléhejte na něj. Jen si spočítej, kolik národů jsme už zničili - proč vy byste měli dopadnout jinak? Proč by váš bůh měl být vyjímkou?
Neposlechnete-li mne - nic vám nepomůže!!!”
JAKÉ SLOVO? “...”

A tak tady má Chizkijáš dvě poselství - jedno od proroka, které ho zve k čemu? “...” (k důvěře, spolehnutí)
- druhé od toho sebejistého vítěze, kterému nikdo neodolal - a tohle poselství říká co? “...” (na Hospodina nespoléhej)

Co teď Chizkijáš udělá? Je to snadné se rozhodnout?
Chizkijáš jde do chrámu - a modlí se (obr.) bez královského pláště - modlí se a všechno, co v něm je, vylévá před Pána Boha:
“přišla na nás hrůza - a ukázalo se, že nestojí za nic ani naše armáda - ani naše víra. Nemáme odvahu věřit slovu od tebe.
Hospodine - vyslyš tohle všechno. Nebuď hluchý k urážkám nepřátel - nebuď hluchý ani k našemu nářku a bezradnosti.
Ano - my jsme strašlivě bezradní - protože vidíme, těmhle nepřátelům nikdo neodolá. Žádná armáda, žádné božstvo.
- ale ty Hospodine - ty jsi živý Bůh, věrný Bůh - žádná bezduchá namalovaná modla!
V tebe doufáme - vysvoboď nás i od těchhle strašných nepřátel!”
JAKÉ SLOVO? “...”
(Co znamená to jméno Chizkijáš? “...” MOJE SÍLA JE HOSPODIN. A on jakoby se při té modlitbě znovu naučil právě takhle věřit)

A pak králi Chizkijášovi POSLAL Izaiáš (obr.) takovýhle Boží vzkaz: takovovéhle kázání pro asyrského krále i pro judský lid:

“Asyrský král si myslí, že si může dovolit všechno. Je opojen svou mocí a silou své armády. Odvedl severní část Izraele do zajetí. Cítí se eporazitelný - ale JÁ mu nasadím uzdu - a odvedu ho jako se odvádí vzpurný dobytek - pěkně zpátky domů. Nevystřelí ani šíp proti Jeruzalému - stáhne se - a doma ještě navíc skončí špatně.
A vy Judejci - vy budete letos i příští rok žít bídně - jen z toho, co samo od sebe urodí zplundrované pole. Ale třetího roku - třetího roku se ukáže:
- opravdu jsem vás vysvobodil - nepřátelé na vás nemají. Třetího roku budete sít - i sklízet.”
JAKÉ SLOVO? “...”

A skutečně - tu noc se v asyrském vojenském ležení přihodilo něco podivuhodného. Prošla jím smrt: ta veleslavná armáda, které nikdo neodolal - a z které měli všechny národy ukrutný strach - ta se neprobrala k životu. Bylo jitro - a hle: v asyrském táboře leželi všichni ti supervyzbrojení bojovníci mrtví.
Co se stalo? To přesně nevíme. Ale bible nám to vypráví tak, abychom si vzpomněli na jiného sebejistého vůdce, který zotročoval - a rozséval smrt - a jehož říši přestala chránit jeho božstva - takže pomřeli všichni prvorození: na koho asi “...” - na faraóna, který nechtěl propustit Izrael z otroctví. Chizkijáš a jeho lid (a my s nimi) potkáváme - sílu velikonočního vysvobození.

A Izrael za tohle vysvobození děkoval Hospodinu. Ano - měli strach, nevěděli jak dál - všichni, včetně krále. Ale prorokovo slovo je naučilo, že důvěřovat Bohu není žádná bláhovost - ani tváří v tvář vyhrožování a zastrašování tak strašlivých nepřátel.

(pro rodiče a VSS)
Církev, sbor - jsou prostorem, kde se mají potkávat slova “ze života” - se slovy Bích svědků. Klidně sem můžeme přinášet slova, ktá deptají - berou naději - nutí k poddanosti těm, kdo nám připadají silnější - a nechat, ať se do nich pustí slova víry. Není to jednoduchá šablona - na Chizkijášovi vidíme, že je to náročný zápas víry - zápas před Bí tváří - zápas o důvěru - sílu k pravdivosti. Nemusíme ho vždy rychle vyhrát - a nemusí to vždy dopadnout tak jednoznačně - jako když byli poraženi Asyřané - farao nebo nepřátelství a smrt ve velikonočním jitře. Ale tyhle události z příběhu víry vedou k důvěře - že ten zápas má cenu vést - a že u Otce JKa už je přece jen rozhodnuto. Chizkijášovi se to ukázalo třetího roku - kdy zase mohli v míru zasít a sklízet. Nám se to ukázalo Třetího dne - v den Vzkříšeného Pána (který nám připomínají nejen velikonoce - ale vlastně každá neděle. Dál přece nejdeme sami - a na cestu si můžem zpívat: a srdce mé to ví, už s tím počítá!

2Kr 18-19 Výroční sborové shromáždění 2.4.17
In: Lépe jest útočiště hledati v Hospodinu, nežli doufati v člověka. Lépe jest útočiště hledati v Hospodinu, nežli doufati v knížata. Záštita má a písnička má jest Hospodin, stal se mým vysvoboditelem. Amen (Ž 118, 8n.14)
Píseň 182
Modlitba

Náš Pane, tak jak jsme tu, malí i velcí, chválíme tvé jméno. Připomíná nám, že vysvobozuješ z každého strachu a ponížení. Vždyť jsi své jméno oslavil, když jsi vyvobodil Izrael z egyptského otroctví. A příběh Ježíše Krista ukázal, že se tvému vysvobození nemůže postavit do cesty ani osamělost, odloučení, nemoc - ani chabá víra nás učedníků - ani lidská vina - ani pýcha sebejistých - ba ani smrt. - Děkujeme, že i nám se tvé jméno jako příběh tvé blízkosti a vysvobození stává zdrojem naděje a mocí záchrany - ze všeho, co nás ničí, zastrašuje, zbavuje naděje, a ochromuje naše srdce. Ať nás tedy tato zvláštní moc potká i dnes. Daruj nám to pro JKa, v jehož jménu společně prosíme:
Otče náš...
Píseň NP 41 (Jen ty pane můj, jen tys můj štít)
Slovo k dětem

O kom jsme zpívali - že je náš štít? “...” Proti čemu je štít? (v čem?)
Máme tu hromadu slov na papírcích, roztřiďte je. Která slova připomínají - náš Pán je nám štít - která slova označují ohrožení nebo útok?
můžem se modlit - naděje - zoufalství - víra je síla - pohrdání - tomu přece nemůžeš věřit! - to je úplná hloupost! - strach - vyhrožování - Nebojte se - Náš Bůh zachraňuje - prohrajete! - máte komu věřit - Bůh je moje síla - dobrá zpráva
s dětmi rozdělit - na slova, která jsou štítem (flanelograf - vlevo) a slova proti která jsou ohrožením a útokem (flanelograf - vpravo). (Při vyprávění příběhu útočil asyrská král a jeho poslové zprava - Chizkijáš naopak zleva, při prorokově vzkazu byla slova promíchaná uprostřed).
1. čtení 2Kr 18,17-18.28-33
Píseň D 692
kázání
Píseň NP 14 (My to vyhrajem)
VSS
Ohlášení
Přímluvy Přijď království tvé

Přijď Království tvé - Přijď Království tvé - Přijď Království tvé - Amen.
1. Doprostřed únavy - doprostřed pochybností - Přijď Království tvé -
2. Probudit víru - povzbudit lásku - vzkřísit naději - Přijď Království tvé -
3. Mezi vyděděné - tam kde se válčí - kde vládne zoufalství - Přijď Království tvé -
4. Do pyšných srdcí - kde vládne sobectví - kde vládne lhostejnost - Přijď Království tvé -
5. Utišit pláč - a setřít slzy - navrátit radost - Přijď Království tvé -
6. Mezi nemocné - mezi osamělé - k bohatým i chudým - Přijď Království tvé -
7. Doprostřed církve - k tomuto sboru - do našich srdcí - Přijď Království tvé -
Přijď Království tvé - Přijď Království tvé - Přijď Království tvé - Amen.
Poslání 1. Tm 6,11b-12
Požehnání (Ž 91)

Útočiště mé a hrad můj, Bůh můj, v němž naději skládati budu. On zajisté vysvobodí tě z osidla lovce a od nejjedovatějšího nakažení morního. Brky svými přikryje tě a pod křídly jeho najdeš útočiště, štítem a pavézou ti bude věrnost jeho.
Píseň 406