Jsem s vámi jako služebník. Lukáš 22,24-30

Ježíš právě ustanovil Hod Beránka jako večeři, připomínající jeho rozdávající lásku - a učedníci mezi sebou řeší, který z nich je důležitější. Ve velikonočním příběhu člověka obvykle nejvíc zasáhne Jšovo utrpení, popř. ochota k oběti - ale evangelistu Lukáše snad ještě víc bere pomyšlení na to, jak málo sdílíme s Jšem právě to, oč jemu jde - jak málo to sdílíme jako jeho učedníci. Jak málo to sdílíme nejen jako úděl, kterým si musel Jš projít - ale jako POSTOJ - který něco podstatného ztělesňuje. Jako jedinečnou HODNOTU, která do našeho života a světa vnáší to, co by se tu jinak vůbec neobjevilo.

A začali se dohadovat, který u nich je důležitější...
V Lukášově vyprávění takhle hádka vypukne, jen co Jš řekne: "Ten rozdávaný chléb je mé tělo - a můj kalich, který teď koloval, je nový život od Boha." A učedníci? Ke stolu Božího Království zatáhli způsoby, jak z partajních sekretariátů. Hádají se: Kdo bude ministr a kdo jen náměstek? Kdo se o příchod BíhoKí víc zasloužil? Koho pustíme do TV jako jeho hlavní tvář? A kdo dostane extra bonus, protože ulovil víc dušiček nebo ušel s Jšem nejvíc kilometrů? Takové prostředí vytvořili Jšovi u velikonočního stolu jeho nejbližší.

Takové handrkování a spory na životě církve nejvíc odpuzují. Protože pošpiňují a znehodnocují, to oč jde především - životodárnost Jšovy blízkosti - naději Božího Království. Tak jako lobistické intriky a partajní handrkování odpuzují od zájmu o demokracii a pospolitý život obce - odpuzují takovéto mocenské ambice od chuti zabývat se tím, oč v evangeliu vlastně jde. Vzpomeňme na to vždycky, když si nějaký církevní představitel stěžuje na neznabožské Čechy. Neodpuzuje je církev náhodou taky (a možná převážně) sama?
A přesto se takové mocenské handrkování v životě církve spolehlivě vynoří vždy znova. A většinou v tu nejnevhodnější chvíli: třeba teď, u stolu, kde Jš dává zdarma jíst a pít - a mluví o Božím Království.
Mluví o výhledu - Božím - ktý se tohoto večera - a v tomto příběhu začíná otevírat. O naději - novém žití - o Bích darech obnovy i pro ty nejztracenější případy. A učedníci? Znehodnotili tenhle výhled a tohle stolování svým dohadováním.

Co na to Ježíš?
Nevyžene je jak kupce z chrámu. Nepráskne pěstí do stolu, ale s určitou jedovatostí to začne komentovat: "Ano, ano, pohanští potentáti, ti rádi panují - a ti, kdo mají vliv a moc, bývají nazýváni dobrodinci."
O takových dobrodincích se v Jšově lidu, mezi Židy už delší dobu cosi ví. Od té doby, co jeho národ žije rozptýlen po zemích kolem Středozemního moře, se čas od času se stává terčem pohanské nenávisti a pogromů.
Chránit židy v jednotlivých městech měli místní vlivní bossové - kteří si za to od nich nechali tučně platit a oslavovat se - jako dobrodinci.
Jenže, když se pak měli postavit protižidovským náladám a srocení - nejednou ti dobrodinci nechali ohroženou menšinu napospas tehdejším holým lebkám a rabující lůze.
Zrovna tak se jako dobrodinci představovali okupovaným národům Římané. Ale sám Jš zanedlouho odhalí falešnou tvář římského dobrodince Piláta - který měl ztělesňovat slavnou nestrannost římského práva, padni komu padni. A zrovna tak odhalí falešnou tvář galilejského dobrodince, čtvrtkrále Heroda. Oba tyhle potentáty odhalí jako prázdné figury.

Ne ovšem z bezpečného odstupu nezaujatého pozorovatele. Jš za to odhalení falešné fasády mocných bude platit: ponížením a výsměchem u Heroda - a bitím, nespravedlivým rozsudkem - a utrpením kříže - v případě Piláta. Jeho slovo na adresu mocných není laciný komentář diskutéra na internetu, ani povrchní předvolební "všetci kradnú".
Jš za své slovo ručí zkušeností, kterou na na cestě kříže udělá na vlastní kůži: Ano, Pilát radši panuje než spravedlivě soudí - a Herodes by si rád nechal říkat dobrodinec - ALE NE TAK BUDE MEZI VÁMI.

Ne tak bude mezi vámi,
protože JÁ uprostřed VÁS nejsem jako ten, ktý se nechá obskakovat, oslavovat a hostit - ale jako Hostitel a dobrodinec, který SLOUŽÍ.
Právě služba - ochota snížit se ke každému, i k tomu nejnižšímu, nejodsouzeníhodnějšímu- služba, ve které je druhý přednější než já sám a moje zájmy - právě to je přístup, který otevírá cestu Božímu Království. Mezi vás - i do celého světa.
TAKTO se mezi vás dostává to pravé dobrodiní - dobrodiní BíhoKí. Uzdravující Bí blízkost. Odpuštění. Síla, ktá ti umožní povstat, i když tě docela odepsali. Naděje, že skrytě a křehce rostoucí zrno v zem vsáté přinese v pravý čas užitek mnohonásobný.
Proto se Jš narodil v ponížení betlémské stáje - proto jako ďábelské odmítl pokušení nastolit BíKí z trůnů lidských mocipánů - proto si jako text svého prvního kázání v Nazaretě vybral izaiášovsku píseň o SLUŽEBNÍKU Hospodinově - aby jasně odhalil a dosvědčil - a také pozval k víře:
To pravé mesiášství - pravé dobrodiní Bího vysvobození - nespočívá v násilném, plošném odstraňování hříšníků, nespravedlnosti, korupce, útlaku - ani v tom, že by za pomoci andělské speciální jednotky odstranil okupanta Piláta a zkorumpovaného Heroda. To pravé mesiášství - pravé dobrodiní Bího vysvobození začíná zespoda. Službou nejnižším, nejpotřebnějším - službou, do které nasadí vposledu sebe sama. Tím, že bude za svá slova ručit celým svým životem.
Ale já jsem mezi vámi jako ten, který slouží. Neboť takhle chce vám i světu okolo sloužit dobrodiním BíhoKí můj Otec.

V téhle chvíli to s ním ale u tohoto stolu nikdo nesdílí.
Učedníky jeho služba a ponížení zjevně nebere a brát nebude. Až dojde na skutečné lámání chleba - na střet s mocnými a tzv. dobrodinci, utečou. Neprojeví naději ani víru, že takováto služba by mohla BímuKí udělat cestu do jejich životů a celého světa. Nezůstanou s tím, který je s nimi jako služebník. Zaspí jeho zápas v Getsemanské zahradě. Ztratí naději, že jeho služba může nést plody. Přestanou věřit, že tohle zrno, zadupané do země botami "dobrodinců" Piláta a Heroda - může přinést úrodu.

Přesto Jš u tohoto stolu říká: A VY jste ti, kdo se MNOU v mých zkouškách zůstali.
Z pohledu děje, který tu začíná - a z pohledu dalšího pokračování - je to drsný černý humor. Vždyť s Jšem nezůstal jediný. Učedníci nejsou - a jako učedníci nejsme - ti, kdo by solidárně, s porozuměním pro věc, neřkuli jako opora - procházeli s Jšem jeho cestu. Tu cestu služebníka.
Ale důležité je a bude - že s námi i s nimi chce zůstat tento služebník. Že ho takto budou smět objevit právě učedníci, co všechno vzdali - a prosit ho "Zůstaň s námi." S námi, kteří jsme s tebou nezůstali.

K téhle budoucnosti otevírá výhled ten, který slouží u tohoto stolu: "A JÁ VÁM ustanovuji království- tak jako MNĚ je ustanovil Otec můj -abyste - jedli a pili u stolu mého - v království MÉM." I když jste se mnou nezůstali - budete smět objevit, že já jsem s vámi zůstal. Překvapivě, nečekaně. Třetího dne.
Takhle je - i s námi - ten, který nám slouží u tohoto stolu. Svou službou otevírá nový výhled - i těm, kdo zklamali a víru v jeho službu neosvědčili-
- a tím proměňuje i naše učednické výhledy. A když proměňuje naše výhledy - proměňuje i náš pohled na to, co je opravdu důležité - koho a co slavit jako dobrodince.

A jeho služba nás chce proměnit. Zevnitř.
"Kdo je velký, významný - ať se stane jako nejmenší - dosl. novorozeně," říká. Nejste jen ti, kteří se mnou nezůstali v mých zkouškách a utrpení
- jste ti, kteří si mohou nechat sloužit tím - který je u tohoto stolu - mezi vámi. - a tak mohou nechat nastartovat proces proměny - najít nový vztah k službě tohoto služebníka - důvěřovat jí - pustit její životodárnost do svého srdce - a vykročit odsud jako jiní lidé. Proto jezte a pijte - u stolu, kde z Bího dobrodiní rozdává ten podivuhodný služebník.
Amen.

Lk 22,24-30 Vl, Bn 19.3.'17
In: Ovinuly mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti podsvětí; nacházím jen soužení a strasti. Vzývám však Hospodinovo jméno: Hospodine, prosím, zachraň mi život! Hospodin je milostivý, spravedlivý, náš Bůh se slitovává. Hospodin je ochránce nezkušených: byl jsem vyčerpán, a dopřál mi zvítězit. AMEN (Ž 116, 3n)
Píseň 116,1-6
Modlitba:

U příběhů tvých služebníků potkáváme tvou lásku i vysvobození, náš nebeský Otče. Zjišťujeme, jak ti záleží na bídě ponížených i na lidské svázanosti vinou. Ujišťuješ, že poslední slovo nemá ani hřích, ani smrt, ani zoufalství. Znovu nás shromažďuješ, dokonce i když se poslání od tebe zpronevěřujeme.
Oslavujeme tě, Ježíši Kriste. Otcovu lásku jsi ztělesňoval lidem opovrženým a odepsaným. Odpuštění a záchranu Božího království přinášíš do situací, kde si je nikdo neuměl představit. Na cestě kříže jsi stvrdil, že ty i Otec berete tuto záchranu vážně až na smrt.
Duchu svatý, tebe prosíme, navštiv i toto naše společenství - aby evangelium o seberozdávající lásce Kristově neznělo jako fráze ani kýč. Všem, kdo se dnes scházejí v Kristově jménu, připomeň Boží vysvobození i obživující spravedlnost jako živoucí moc pro každého. Amen.
Píseň: NP 36 (Nové přikázání)
Slovo k dětem (Iva K.)
1. čtení: Lk 23,14-23
Píseň: 327
Kázání
Píseň: NP 4 (Kdo na kolenou)
Confiteor:

Ztišme se před naším Pánem a v tichosti srdcí vyznávejme:
Náš Bože a Otče, tváří v tvář Ježíšově službě poznáváme, kolik je v nás soběstřednosti a neochoty pustit si na tělo problémy druhých. Nerozumíme tomu, že se skláníš do lidské bídy a sloužíš těm, kdo ti nemají co nabídnout. Tvé Kí hledáme kdesi mimo takové problémy - a pak se s tebou míjíme.
Ježíši, náš Pane a Mistře, neumíme bez výhrad přijímat službu tvou - a tak se ani neumíme cele a bez vypočítavosti nasadit pro druhé. Příliš dáme na ty, kdo mají vliv a moc - a málo se dáme inspirovat nezaštítěností tvé služby. Naše postoje, slova a skutky nám brání s důvěrou a radostí společně přijmout pozvání ke stolu, kde se nám cele dáváš.
Rozpomeň se tedy i na nás - ujisti nás, žes' i naši nedůvěru, svévoli, sobectví a beznaděj vzal na sebe - a daruj naději, že i pro nás je v království lásky místa dost.
V této důvěře tě prosíme: SMILUJ SE NAD NÁMI
Všichni, kdo takto vyznáváte a prosíte, připojte se hlasitým:
PANE, SMILUJ SE NAD NáMI "..."
KRISTE, SMILUJ SE NAD NáMI "..."
PANE, SMILUJ SE NAD NáMI "...
Slovo milosti: 1 J 1,8n
Apoštol dosvědčuje: Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.
Pozdravení pokoje
Na znamení ochoty sdílet sílu a moc očisty Kristovy pozdravme se nyní pozdravením pokoje "..."
PÍSEŇ: 322
USTANOVENÍ (podle Lk)

A když přišel čas, posadil se za stůl, a dvanácte apoštolů s ním.....
A vzav chléb - a díky činiv - lámal - a dal jim, řka: TO JEST TĚLO MÉ, KTERÉ SE ZA VÁS DÁVÁ. To čiňte na mou památku.
Takž i KALICH - když bylo po večeři - řka: TENTO KALICH JE TA NOVÁ SMLOUVA V MÉ KRVI, KTERÁŽ SE ZA VÁS VYLÉVÁ.
Beránku Boží, který snímáš hřích světa - smiluj se nad námi.
Pane, nejsem hoden, abys všel pod střechu mou - ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.
OTČE NÁŠ...
POZVÁNÍ

Ke stolu Kristovu jsou bez rozdílu církevní příslušnosti zváni všichni, kdo věří v Kristovo vykupitelské dílo a chtějí je spolu s ostatními slavit a přijímat. Takto nás zve žalmista: (Ps 116,12n)
Jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal? Zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodinovo jméno.
PÍSEŇ 308
MODLITBA:

PJKe, na cestě služby Otci jsi přiblížil a otevřel Boží Království. I nám dáváš okoušet jeho radost, nadějnost a novost. Děkujeme za dary, jimiž jsi nás obdaroval: za dary, které staví na nohy, očišťují a uschopňují nás. Tak inspiruj naše slova, činy a vztahy k druhým. Duch svatý ať nás drží na cestě obnoveného lidství a naděje království tvého Otce. Amen.
PROPOUŠTĚNÍ J 15,4n
Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Jděte v pokoji
Píseň: 116,8
Ohlášky
Přímluvy

Náš Pane, vyslyš nás, když předkládáme tyto prosby:
V příběhu tvého syna poznáváme, jak ti záleží na všech přehlížených, pohrdaných, odkopnutých. Prosíme, ať tvá záchrana dosahuje i k lidem, jejichž život ničí zpupnost a nespravedlivost mocných. Za ty, kterým víru v tebe znechutilo pokrytectví a manipulace malých i velkých náboženských vůdců.
Spolu tě prosíme - PANE SMILUJ SE. "..."
Tvé vladařství se nevyhýbá ani mocným, pyšným, sebejistým. Předkládáme ti osoby a osobnosti, které si zakládají na své všehoschopnosti, nepostradatelnosti, zásluhách. Prosíme za ty, kdo propadli pokušení ve vlastní důležitosti, kdo začali diktovat druhým, co je pravda.
Spolu tě prosíme - PANE SMILUJ SE. "..."
Prosíme za ty, kdo rozsuzují vinu a nevinu, kdo mají chránit lidi před násilím. Prosíme za ty, kdo zápasí o nastolení lidských pořádků na místech, kde vládne už dlouho nenávist, křivdy a fanatismus.
Spolu tě prosíme - PANE SMILUJ SE. "..."
V Kristově příběhu dáváš pocítit svou předivnou blízkost. Prosíme za ty, kdo zůstávají v odloučení od svých rodin, v nemocnicích, v domovech důchodců, ve věznicích.
Pro JKa, který s tebou a DS vládne navěky spolu tě prosíme - PANE SMILUJ SE. "..."
Amen.
Poslání Lk 12,29-31
Požehnání:

Budiž s vámi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce, i od Pána Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a v lásce. (2 J 3)
Píseň 510