Šalomounovo odtrhnuté srdce. 1. Královská 11

Co jsme to zpívali? Moudrost mi dávej - abych po tvé cestě chodil
- čí je to prosba? - krále Šalomouna
- když král chodí po Hospodinově cestě - tak
- raději vládne, aby byl co nejslavnější- nebo aby lidé oslavovali PBa?
- chce mít nejdřív svůj palác - nebo postaví krásný kostel Hu?
- chce aby všichni poslouchali, co ho zrovna napadne - nebo poslouchá příběhy Abrahama - Izáka - vyvedení z otroctví?
Takhle se dařilo vládnout Šalomounovi - a poslouchejte, co to přineslo:
1. čtení Iz 60,4-9
(Mirka čte pomalu - farář přidává obrázky podle textu:
- děti - velbloudi - zlato - ovce - berani - lodě)
- ti všichni přicházeli za Šalomounem - do chrámu - aby oslavovali koho? - ne Šalomouna - ale Hospodina - Boha jeho lidu a jeho příběhů.
Z Jeruzalémského chrámu zářilo světlo - a všichni k němu přicházeli.
Podle toho vypráví Mt o mudrcích a králích - kteří přicházejí zdaleka k Jši.

Může se taková krása pokazit? “...”
- velká koruna - roztrhnout
- Šalomounovo království - se rozpadlo. Sláva - přitažlivost pro mnohé - vyprchala. Jak k tomu došlo?

1. Šalomounovo srdce - nezůstalo moudré - oddané Hu.
- čím byl významnější - tím víc si hleděl sebe - a tím méně Ha.
- bral si další a další ženy - vždycky když podepisoval smlouvu s nějakým dalším královstvím - a dovolil jim - aby Hospodinově zaslíbené zemi - uctívaly svoje bohy:
- a nejen to - on se těm JEJICH BOHŮM - chodil klanět
- bohu peněz - bohu slávy a moci - bohu síly a úspěchu - kterému se ale musely obětovat malé děti.
B Izraele - příběhu vysvobození - B svobody - byl najednou vedle těchto bohů bezvýznamný - aspoň tak to Šalomounovi připadalo.
- jeho SRDCE - už neprosilo “moudrost mi Pane dávej” - ale milovalo tyhle cizí bohy.
- A JAK SE TRHALO JEHO SRDCE - TRHALO SE I KRÁLOVSTVÍ

2. (Trhlina v Milo)
Zapomněl Šalomoun na Ha úplně?
- nezapomněl - ale chtěl si z něj udělat takového bůžka, který musí poslouchat.
Když kdysi přivezli TRUHLU SMLOUVY (znamení, že se Izrael nemusí bát “kudy kam a kudy dál” - protože H je jako věrný B s námi)
- nechali v hradbách otevřená vrátka - jako znamení - truhla může pryč z Jeruzaléma - když se to u nás nebude Hu líbit.
Ta otevřená vrátka znamenala - my nemáme Ha - ale on má nás. (My nemáme pravdu, pravda má nás...)
Šalomounovi ta vrátka v hradbách přišla nepraktická. To je nějaký zastaralý zvyk - hradby musejí být vysoké. Hospodinu jsem postavil krásný CHRÁM - bude už navždy tady v Jeruzalémě - rozhodl
- a nechal vrátka zazdít.
Jenomže - může být i slavný král - pánem nad Hospodinovou blízkostí? “...”
- Šalomoun si myslel, že ano, a tím způsobil další TRHLINU v království. Byli lidé - jako Jarobeám - kteří se zlobili - a křičeli - tohle si nesmí dovolit ani král!
Král chtěl upevnit moc - a místo toho - zvětšil trhlinu v království!

3. (Rechabeámova nemoudrost)
Pak Šalomoun umřel. Jako král natrženého království.
Než umřel, poručil, že králem po něm má být jeho syn Rechabeám.
To bylo v pořádku, podobně takhle určil Šalomouna jeho otec David.
Bude Rechabeám moudřejší? - bude si zpívat “moudrost mi Pane dávej, abych po tvé cestě chodil”?
Když ho korunovali - přišli za ním zástupci 10 izraelských kmenů - a prosili - uber nám otrocké práce na tvých stavbách a polích! Vždyť za chvíli budem makat jak kdysi v Egyptě!
Ale Rechabeám chtěl ukázat - já jsem borec, vládnu pevnou rukou, všichni musí poslouchat!
- neprosil “”moudrost mi Pane dávej, abych po tvé cestě chodil”
- neptal se Ha
- neposlouchal ani rádce svého otce, kteří mu radili - dej lidem víc svobody.
- když třetího dne přišli - prohlásil - “můj otec vás popoháněl bičem - já vás budu pohánět důtkami” - abyste si ani trochu nevyskakovali!

Jenže to se zástupcům 10 izraelských kmenů vůbec nelíbilo.
- už nejsi náš král! vykřikli
- a my nejsme tvoji poddaní!
- a odtrhli se od Rechabeáma - Judska a Jeruzaléma.

- Vadilo to Rechabeámovi? “...”
- vadilo to Hu? “...” - ne. A aby dal najevo, že je to v pořádku, ustanovil jim krále. Víte koho? Toho, který kritizoval Šalomouna (a kvůli tomu trpěl) - Jarobeáma.

4. Tak se roztrhlo
slavné a velké a mocné Šalomounovo království.
Ale kdo za to mohl? Kdo na to zadělal? "..."
Šalomoun - když se jeho srdce roztrhlo - a neposlouchalo celé Ha.

M: CHraň naše srdce, He, aby tě poslouchalo celé. Chraň nás před pýchou a samolibostí. A taky dávej odvahu, abychom se postavili do cesty těm, kdo si tvou svobodu a spravedlnost chtějí osedlat a zapřáhnout do opratí svých vlastních cílů. Amen

1Kr 11 Bn 8.1.17
In: Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde. Amen (Iz 61, 1-3)
Píseň 306
Modlitba
Náš Pane, ty jsi hoden žehnání a chvály. Ty jsi provázel lid Izraelský - vyvedls ho z otroctví a přivedl až do zaslíbené země. Povolávals’ vůdce, krále i proroky. Daroval jsi svoje slovo.
Když se naplnil čas, poslals’ svého Syna, JKa. Díky jemu přišlo tvoje dílo spásy až k nám. Proto jsme se tu dnes shromáždili - abychom ti děkovali za tvou věrnost a přijímali od tebe novou naději. - Prosíme - přijmi naše díky - i chválu všech, kteří se dnes ve tvém jménu scházejí - a buď s námi. Vyslyš nás, když se ve jménu JKa modlíme: OTČE NÁŠ...
Píseň s dětmi: NP 44 (Moudrost mi dávej)
Rozhovor s dětmi
Jak jsme to zpívali? Moudrost mi dávej - abych po tvé cestě chodil
- čí je to prosba? - krále Šalomouna
- když král chodí po Hospodinově cestě - tak
- raději vládne, aby byl co nejslavnější- nebo aby lidé oslavovali PBa?
- chce mít nejdřív svůj palác - nebo postaví krásný kostel Hu?
- chce aby všichni poslouchali, co ho zrovna napadne - nebo poslouchá příběhy Abrahama - Izáka - vyvedení z otroctví?
Takhle se dařilo vládnout Šalomounovi - a poslouchejte, co to přineslo:
1. čtení Iz 60,4-9
(Mirka čte pomalu - farář přidává obrázky podle textu:
- děti - velbloudi - zlato - ovce - berani - lodě)
- ti všichni přicházeli za Šalomounem - do chrámu - aby oslavovali koho? - ne Šalomouna - ale Hospodina - Boha jeho lidu a jeho příběhů.
Z Jeruzalémského chrámu zářilo světlo - a všichni k němu přicházeli.
Podle toho vypráví Mt o mudrcích a králích - kteří přicházejí zdaleka k Jši.
S nimi oslavujme my
Píseň 632,1-2 (Daniela)
kázání 1Kr 11
Píseň NP 20,1-4 V nebi je trůn
Ohlášení
Sbírka
Píseň 632,3-4
Přímluvy
Poslání 1. Pt 2,5+9
Požehnání (“Šalomounovo”)
Ať je B s námi - tak jako byl s našimi otci!
Ať nás neopustí - ať nás neodvrhne!
Ať obrací naše srdce k sobě - aby rostla naše víra i poslušnost!
Ať je B s námi - aby národy okolo nás poznávaly s radostí, jak je dobré právě Bohu věřit!
Píseň 297,3