Jak láska a přátelství vítězily nad žárlivostí a nenávistí. 1. Samuelova 18 až 20

(král žárlí na krále)
1. Figura - Korunovaný král Saul
2. Figura - David - vítěz nad Goliášem
3. figura - Jonatan
4. figura - Míkol
Kdo ke komu patří - jako rodina? - kdo má ke komu blíž podle vyprávění?
1. čtení 18,1-9
(rozestavit Saul+Míkal + Jonathan x David)
během vyprávění - se ptáme dětí, jak by figury přestavěly:
- kdo má momentálně ke komu blíž? - kdo si koho chce k sobě přivázat? atd
(- tak vyjadřujem “konflikt loyalit”, o který v přívěhu jde)

1. Saul žárlí
Po bitce - kdy padl Goliáš - se Saul a David vraceli domů. Lidé je nadšeně vítali - a v každé vesnici zpívaly holky veselou písničku: "Saul pobil nepřátel tisíce - ale David desetitisíce, a všichni křičeli Hurá! Svoboda! Bůh je záštita má!"
David se usmíval na všechny strany - ale Saul se čím dál víc mračil.
- aby mne tak jednou připravil o trůn - a začal kralovat místo mne! - pomyslel si - a už se té černé myšlenky nezbavil. Zavrtala se mu do srdce - a rostla.
Začal na Davida žárlit. (JAK TEĎ ROZESTAVIT FIGURY?)

2. Jak se ho zbavit?
Jak se Davida zbavím? přemýšlel Saul - a tu mu v tom žárlivém srdci bleskl nápad:
- víš co Davide? zavolal si ho
- Ty jsi statečný a slavný bojovník - a tak ti dám dceru Míkol za ženu. Ale musíš dokázat, že si ji zasloužíš. Musíš se svou družinou pobít 100 Pelištejců - co k nám vpadají do země.
Izraelci - měli horší výzbroj - a nebyli tak cvičení. Saul si myslel - David padne v boji, a bude od něj pokoj. Ale s Davidem byl Hospodin. A Davidovi se to podařilo. A Saul mu musel dát dceru - a ještě jim nechat postavit dům. (JAK FIGURY?)

3. Míkol zachraňuje
Po čase však zas na Saule padl záchvat žárlivosti. Už byla noc, ale svýM služebníkům poručil - přiveďte mi Davida, musím si t s ním vyřídit!
Ochranka bouchá na dveře - Davide, hned ke králi!
Ale Míkol ho po prostěradle spustí z okna: Mám tě ráda, Davide, nechci abys kvůli zlobě mého otce zahynul!
A David utekl - Jen chudák Míkol dostala druhý den strašně vynadáno
(JAK FIGURY?)

4. David a JOnata
Ze Saulovy rodiny tu máme ještě - prince JOnatu, dědice trůnu. (JAK FIGURY?)
Jonatovi se David líbil od první chvíle. Stali se přáteli, a on Davidovi daroval svůj meč a princovskou uniformu. (JAK FIGURY?)
Teď se potkali znova - když se David začal skrývat před Saulem.
David mu vyčítal - co jsem tvému otci provedl zlého, že mě chce zabít?
Jonata - otce hájil - on to tak určitě nemyslí. Zjistím, jak to je doopravdy
David - ale ty musíš být přece věrný syn, nesmíš mi prozradit, co otec plánuje - i když jsi můj přítel...
(JAK FIGURY?)
Jonata si v té chvíli uvědomil ten hrozný rozpor: jestli chce zůstat věrným synem - nemůže zůstat Davidovým přítelem - a chce-li zůstat přítelem, nemůže zůstat věrným synem.
Co takhle rozbíjí jejich přátelství? “...” (Saulova žárlivost)

Jonata nechce podvádět ani Davida - ani otce - a tak vymyslel takovou chytristiku:
- až to zjistím - půjdu cvičit střílení z luku. Když na sběrače šípů zavolám “jsou za tebou, vrať se” - je to dobré, můžeš se vrátit.
- a když budu křičet - “jsou před tebou, utíkej a nezastavuj se” - je to s tebou špatné - a musíš opravdu utéct.
(JAK FIGURY?)

5. Slavnost u krále
Začala pravidelná slavnost - “banket” - u krále. Byli tam generálové, bojovníci, Jonata - ale Davidova židle byla prázdná.
- Jaktože tu není David?!, začal se rozčilovat Saul.
Jonata vstal - a omluvil ho - mají rodinnou slavnost v Betlémě, a ta má přece přednost...
Ale Saul se rozvzteklil - a tentokrát na Jonatu:
- ještě se ho zastávej! Úplně tě zkazil ten tvůj kamarádíček z Betléma! Šlapeš si po kariéře, když se s ním kamarádíš - a celé rodině děláš ostudu!
A rozběsnil se tak, že po Jonatovi hodil kopí, které měl nachystané na Davida.
(JAK FIGURY?)
Jonata tak tak uhnul - a pak na nic nečekal

6. Loučení a slib přátel
Utíkal s lukem a šípy za město.
Vystřelil co nejdál -a na sběrače volal - “utíkej a nezastavuj se!”
Sluha odběhl - a z křoví, kde se schovával, vylezl David. Plakal, protože věděl, že se musí rozloučit. Ale snad ještě smutnější byl Jonata. Ztrácí přítele!
- rozloučili se jako bratři z jedné rodiny - políbením - a velice přitom plakali.
(JAK FIGURY?)
Pak Jonata prohlásil - Davide, co jsme si před Hospodinem slíbili - věrnost a přátelství - to bude platit dál!
Na tom žádné překážky nic nezmění.
A jestli se staneš králem - slib, že budeš přítelem i mým potomkům!
A David to slíbil - a také dodržel.

1Sa 18–20 Bn 6.11.’16
In: Žalm Davidův. Shlédni, Hospodine, Bože můj, a odpověz mi! Rozjasni mé oči, ať neusnu spánkem smrti, ať nepřítel neřekne: “Zdolal jsem ho!” Moji protivníci budou jásat, zhroutím-li se. Já v tvé milosrdenství však doufám, moje srdce jásá nad tvou spásou. Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal. Amen (Ps 13,4nn)
Píseň 692
Modlitba
Hospodine, dáváš nám naději, zveš k pravdě, stáváš se záštitou v příbězích svých svědků i skrze pomoc lidí kolem nás. Děkujeme, že si to tady smíme jasně připomenout - děkujeme, že tím smíme ožívat - budovat na tvé věrnosti své vztahy. Inspiruj nás k otevřenosti - statečnosti - vynalézavosti při zápase se vším zlým co ohrožuje dobré vztahy i dobrou pospolitost kolem tvých darů
Otče náš...
Píseň s dětmi: NP 2
Rozhovor s dětmi
král žárlí na krále
1. Figura - Korunovaný král Saul
2. Figura - David - vítěz nad Goliášem
3. figura - Jonatan
4. figura - Míkol

Kdo ke komu patří - jako rodina? - kdo má ke komu blíž podle vyprávění?
1. čtení 18,1-9
(rozestavit Saul+Míkal + Jonathan x David)

během vyprávění - se ptáme dětí, jak by figury přestavěly:
- kdo má momentálně ke komu blíž? - kdo si koho chce k sobě přivázat? atd
- tak vyjadřujem “konflikt loyalit”
píseň: EZD 675
kázání: 1Sa 20,23 Aj Hospodin mezi mnou a tebou
Píseň: NP 2 (verze David)
Ohlášky
Píseň 89,1-3
Přímluvy - Přijď Kí tvé
Na dně mých sil - mám-li všeho dost - PřijďKíTvé
vládne-li žárlivost - vládnou-li podrazy - vládne-li sobectví - PřijďKíTvé
Kde vládne nedůvěra - kde jde jen o moc - kde chybí přátelství - PřijďKíTvé
Ke tvému lidu - do našich obav - do naší nevíry - PřijďKíTvé
Tam kde se válčí - kde lidé umírají - kde vládne nelidskost - PřijďKíTvé
Budovat vztahy - otevřít srdce - a podat ruku - PřijďKíTvé
PřijďKíTvé...
Poslání Ž 37,7-8
Požehnání Ř 15,13.33
Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého. Bůh pokoje buď se všemi vámi. Amen.
Píseň 89,6