Chcete krále? Máte ho mít. 1. Samuelova 8 a 10

(Samuelovi synové)
- vykládali jsme si o Samuelovi - jak se narodil - a jak jako dospělý zachránil Bí lid před rozladem - i před nepřáteli. - jak jeho příběhy končí? - v pohádkách se říká - jestli neumřeli, žijí dodnes. V bibli se ptají spíš - co se vyklubalo z jeho dětí?

Samuel měl dva syny - Joela a Abiju. Byli po tátovi? Chtěli slyšet, co nám H říká - co po nás chce? - ne - chtěli slyšet a poslouchat sebe. Když měli soudit - přijímali úplatky, aby zbohatli...

(chceme krále!)
- lidé měli Samuele rádi, ale tohle se jim nelíbilo. - vypravili poselstvo za Samuelem: ty jsi starý - tvoji synové za nic nestojí... - víš co, Samueli? - ustanov nám KRÁLE!
Jak na to přišli? - jednoduše - všude okolo krále totiž měli. Neuctívali Hospodina - ale Baale - a krále jako Baalova syna. Co myslíte - líbilo se to Samuelovi? “...”
- ne -. a proč? “...” - protože chtěli být jako všichni okolo - a neptali se, co asi chce v té chvíli H

Jenže k čemu tady je - od Abrahama - Bí lid? - aby byli jako všichni okolo?
- přesně naopak - jsou tu - jsme tu - abychom byli jiní - Hospodinovi - Kristovi - ne jako všichni okolo (dětem se to líbí - být jako všichni okolo - je to jednoduché - ale víte co mi říkala maminka - když jsem se vymlouval? že všichni okolo to takhle dělají?
A když budou všichni okolo nosit na hlavě hovínko, to si ho tam dáš taky?)
Pro nás jako Bí lid - důležité - kudy nás vede B - i když je to úzká cesta - kde jsme jiní - ale v proto nás chce tady B mít. A ten dnešní příběh ukazuje krásně (smutně+ krásně) - jak nám to nejde (nám velkým)
Samuel se modlil - koukej He, co vymysleli!
- ale H mu řekl - neodmítli jen tebe - ale odmítli mne. Já jsem je vyvedl z Egypta - z otroctví - z beznaděje pouště. Já jim zůstával věrný, i když sloužili bohům cizím.

(co král vezme)
- Ustanovíš jim krále - ale nejdřív jim oznámíš, co všechno jim král VEZME
OBR “...” - syny do války - dcery za služky - vinice a pole dá svým kamarádům... - budete mu muset odevzdávat daně - poplatky - z úrody na poli i z vinic - budou pro něj muset všichni makat - nakonec vám vezme vaši svobodu. Nakonec si budete pod králem připadat jako otroci... - a budete prosit zas Ha o vysvobození - ale to už bude pozdě.

Tak co, opravdu chcete ještě pořád krále?

(odpověď lidu)
- ale izraelský lid byl celý rozparádění představou, že budou mít krále - chceme krále! - volali - ať nám vládne král. Král je náš pán a král! Konečně budem mít krále - jako mají všichni okolo!

- vzpomenete si - proč je špatné MÍT KRÁLE JAKO HO MAJÍ VŠICHNI OSTATNÍ?
(u sousedů Izraele - syn nějakého toho Baale; důsledek - jen král má pravdu - jen on může poroučet. Koneckonců, poslední král, ktého kdysi Izraelci zažili na vlastní kůži, byl egyptský farao...)

(odpověď Ha)
Samuel - to všechno v modlitbě přednesl Hu - a prosil jej o odpověď. - nechtěl se řídit vůlí lidu (zvlášť když se mu zdálo, že ten lid zapomněl, proč tu je) - chtěl se řídit odpovědí Hovou.
A H mu odpověděl: - jen ať je po jejich - poslechni JEJICH HLAS (!) - a ustanov jim krále.

(Shromáždění a vyvolení vévody)
- ale tak úplně bez komentáře to nezůstalo. Samuel svolal lid do Mispy, kde obvykle konal velká shromáždění (a kde stál Kámen pomoci - Eben ezer) - a řekl shromážděným Izraelcům: Víte co na to říká H?
- já jsem vás vyvedl z otrocké moci Egypta - porazil jsem krále - kteří bránili ve vstupu do zaslíbené země - a vy jste zavrhli Boha, který vás takhle věrně vedl - chránil - oheň plál... Ale on je věrnější, než si dovedete představit - a tak vám on sám vybere krále.

- a pak losovali - podle kmenů - a rodin - vybrali nejmenší pokolení - Benjamin - z něj nejméně urozenou rodinu - a z ní - los padl na mladíka jménem Saul. To jméno - bylo nastaveným zrcadlem - znamená “vyžádaný, Požádaný. Ten, kterého si lid svévolně, svéhlavě vyžádal (i když přikázání zní NEpožádáš...)

Jenže Saule - nemohli najít! - schoval se. Nebyl jako král, který si sedne - a hned rozkazuje - a tak ho museli hledat - a kdyby jim H neporadil, hledali ho snad dodnes
- když ho našli - většině se líbil - byl totiž o hlavu vyšší než všichni ostatní.
- a když jim Samuel řekl - tohle je ten pravý, který vás povede proti nepřátelům
- křičeli všichni - hurá, máme krále!!! A pak se rozešli.

Saul si nesedl na trůn - ale šel domů jako ostatní - a čekal, až ho H povolá k jeho úkolům. To bylo pěkné. - však se mu taky neříká v tom příběhu král - ale “vévoda” - vojevoda - ten vodí do Boje - voje Hospodina zástupů - a tak tomu Bímu lidu dosvědčuje, kdo je naše záštita.

1Sa 8+10 Bn 2.10.16
In: Hospodin je velký Bůh, je velký Král nad všemi bohy. Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, jež vodí svou rukou. Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Amen (Ps 95,3.6n)
Píseň 607
Modlitba
Hledáš nás Pane - a my si toho ani nepovažujeme - Stojíš při nás, a my to nevidíme - Zápasíš o nás, a my si všímáme něčeho úplně jiného
Děkujeme za shromáždění kolem tvých příběhů, kde to znova můžeme uslyšet - začít tomu věřit - pustit to do života. Když naše srdce ovládá spousta nesmyslů a různých přístrachů - ukaž se ty sám jako král a Pán našeho žití.
Otče náš...
Rozhovor s dětmi
(Co to znamená mít krále?)
Farář (či dobrovolník) se posadí na trůn (jedna jediná židle), na hlavě korunu - v ruce vladařské insignie.
- kolem dokola svolat děti
Já jsem král - a vy mne teď budete poslouchat!
- o všem budou rozhodovat jen moji kamarádi - budu bránit zemi - budu vám říkat, s kým se můžete kamarádit a s kým ne - budu rozsuzovat vaše spory
- budu vás nutit pro mne zadarmo pracovat - budu si brát vaše syny za vojáky a dcery za služky - vezmu si nejhezčí kus země...
Co se vám z toho nelíbilo? Co by se vám líbilo?
Chtěly byste takového krále? (Ano/NE)

A víte, jak se král dostane na trůn - k moci? “...”
- vypráví se - že byl králem “odjakživa” - popř. se o něm vypráví, že byl - on nebo první - “syn bohů” - které v tom království uctívali - tady u sousedů Izraele - nějakého toho Baale
- důsledek - jen král má pravdu - jen on může poroučet
- proto v bibli - už u Mojžíše - je takovéhle přikázání o králi: král je jen člověk - a ať se moc nevytahuje. A úkoly dostává od Hospodina
1. čtení Dt 17,14-20
píseň: NP 20 (V nebi je trůn)
kázání: 1Sa 8,1-9
Píseň: NP 2 (B je záštita má)
Ohlášky
Přímluvy - Přijď Království tvé
Na dně mých sil - mám-li všeho dost - Přijď Království Tvé
vládne-li strach - vládne-li bezpráví - vládne-li lhostejnost - Přijď Království Tvé
Ke tvému lidu - do našich obav - do naší nevíry - Přijď Království Tvé
Tam kde se válčí - kde lidé umírají - kde vládne nelidskost - Přijď Království Tvé
Do našich srdcí - Jak píseň naděje - jak příběh pravdy - Přijď Království Tvé
Přijď Království Tvé...
Poslání Zj 3,21n
Požehnání
Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země.
Píseň 632