Dopis FIlemonovi. Den Diakonie Vlašim

- slyšeli jsme kus z PAvlova dopisu Filemonovi: (obr)
- kdo to byl? nevíme přesně - aspoň ne podle adresy - protože dopis není adresován “váženému panu”, “doktorovi” nebo “profesorovi” - ale “SPOLU-pracovníkovi”
- to “spolu” je pro Pavla hrozně důležité
- víte, odkud píše? - z vězení (obr)
- proč ho zavřeli? - to z jeho dopisu vyčteme také: - protože kázal o Kristu
- a někdo to jeho kázání bral jako čin proti dobrým mravům a veřejnému pořádku.
- (rozdíl tehdy a dnes? “...” (já beru za to plat)
- zavírá se za evangelium i dnes? - zavírá... - třeba v Číně

- Pavel je zavřený.
- ve vězení je obvykle člověk sám - ale Pavel ví - nejsem sám - má SPOLUbratry, SPoLU sestry- SPOLUpracovníky - dokonce říká i SPOLU-bojovníky
- víte, kdo jsou vaši SPOLUbratři, SPoLU sestry- SPOLUpracovníci -
SPOLU- bojovníci? “_”
(my tady navzájem - sbor - tábor - lidé, kteří jsou SPOLU)
- a díky komu jsme SPOLU? - jen, že jsme známí, kamarádi, příbuzní...?- ne - jsme SPOLU - díky Kristu. Proto taky apoštol napíše na začátku zvláštní pozdrav.
- my se tím pozdravem zdravíme taky. Jak zní? Pavel začínal vždycky
stejně: “...” (Milost váma a pokoj...)

Zpátky k dopisu.
Dá se z něj vyčíst, že Filemon byl bohatý křesťan:
- měl totiž dům (obr) - a v tom domě se scházela církev (shromáždění) (obr)
- teď v tom shromáždění v domě u Filemona stojí POŠŤÁK - který přinesl ten dopis - z něhož jsme četli. (obr)
Vlastně to není pošťák - protože jen co ho Filemon uviděl, dostal náramný vztek.
- víte, kdo ten dopis přinesl? - Filemonův otrok, který mu před časem uprchl

KDO TO JSOU OTROCI? - znáte? potkali jste? kde?
- leda v knížce nebo ve filmu...
- otroci - byli lidé - ale nikdo na ně jako na lidi nekoukal.
Byli prostě majetkem svého pána (tak jako měl pole, nářadí - tak otroky. Však se otrokům říkalo “mluvící nástroj” - za lidi rovné svým pánům je určitě nepovažovali...)
Uprchlý otrok - vlastně “ukradl sám sebe” - svému pánu. Způsobil mu škodu. A pán ho za trest (pro výstrahu ostatním) buď krutě ztrestal - nebo rovnou zabil.

Teď Filemonův uprchlý otrok vrátil - a donesl svému pánu psaní (obr)- od Pavla.
Co se tam asi Filemon dočte?
Jenom Filemon? - kde se to četlo? - ve shromáždění - pro všechny... přede všemi

I. Pavel píše:
- vždycky, když se modlím - tak za tebe, Filemone, Pánu Bohu děkuji. Když si na tebe vzpomenu, říkám si - to nás Bůh obdaroval -
- co myslíte - proč za Filemona Pavel děkuje? “...” (že je bohatý, má
peníze, dům, ...?)
- Pavel děkuje za Filemonovu víru v Ježíše - a lásku k ostatním křesťanům - spolubratrům a spolusestrám
- Filemon asi byl bohatý - měl otroky, a dům - ale protože věřil v Ježíše - a měl rád své bratry a sestry - dal jim ten dům - aby se tu scházeli - konali bohoslužby
- a asi i leckoho z chudých bratří a sester všelijak podporoval

A Pavel pokračoval: tolik lidí pociťuje upřímnou radost, kdykoli na tebe pomyslí
- za to všechno Bohu děkuji
(teď se Filemon možná trochu červenal - jako když vás někdo chválí - a dělá vám to dobře, ale nechcete to přiznat)

II. A protože jsi takový - proto tě teď o něco POPROSÍM.
Mohl bych ti to nařídit, přikázat - a určitě bys mně poslechl - ale já chci, abys to oč prosím, udělal dobrovolně a rád...

To koukáte, jak teď Pavel začal zeširoka. Ale není divu- protože víte, čeho se jeho prosba týká?
- týká se toho pošťáka - týká se Onezima
- jak Filemon slyší Onezimos, vaří se v něm krev - uprchlý otrok - co teď o něm slyší?
- oč asi bude Pavel Filemona prosit? “_”

Já ti Onezima posílám jako SVÉ DÍTĚ - a prosím tě - abys ho přijal jako svého bratra!
- to byla bomba! - představte si - až do nedávna byl Filemon zvyklý Onezimovi jen rozkazovat - tohle udělej - támhleto přines - ukliď - pracuj ... - jako kdyby rozkazoval nějakému domácímu robotovi...
- teď se nejspíš chystal ho potrestat. — ale - má ho přijmout - jako SPOLU-bratra- se kterým se bude modlit - zpívat - jíst chléb a pít víno u večeře Páně
- Onezimos už pro něj není otrok - ale SPOLU-člověk...
- bude s ním žít - jako rovný s rovným.

III. Jak na to Pavel přišel? - i to Pavel vysvětluje
- já jsem ve vězení - a Onezimos mě tu navštívil. A mně - starému člověku - všelijak pomáhal. (dělal pro mne diakonii)
- a já jsem mu vyprávěl o Ježíši - a o Božím království - o odpuštění - a on tomu uvěřil

- tak se stal Onezim mým dítětem - když uvěřil mému vyprávění o Ježíši
- tak jako jsi kdysi, uvěřil, Filemone, ty. (křest)
- a tak, když ty i on máte jednoho Pána - Ježíše - a jednu naději a radost - Boží království -
- nemůže to zůstat mezi vámi tak, že Onezim pro tebe bude jen “mluvící nástroj” - otrok.
- teď je to pro tebe člověk - spolučlověk - kterého Kristus miluje stejně jako tebe...

A proto ho přijmi se stejnou láskou a radostí - jako kdybych přišel já sám.

IV. Co na to Filemon? Přijal Onezima jako bratra? “...”
- to nevíme. Nám zůstal jen ten Pavlův dopis.

Ale důležité je, že na konci Pavel píše o své NADĚJI:
- já mám naději, že ho přijmeš - dokonce, že uděláš ještě víc, než oč tě prosím.

Proč má Pavel naději?
- protože psal Filemonovi jako spolubratrovi - jako člověku víry.
A vědel, i když se člověku nechce jednat jinak, než byl zvyklý - Kristus to s ním zmůže.

A kvůli tomu také celý ten Pavlův dopis po skončení shromáždění nezahodili - ale četli si ho znovu a znovu (a taky asi pozorně, jak Filemon s Onezimem jedná)
- a pak ho dávali číst i jinde - v jiných shromážděních - v jiných městech (obr)- kde Pavel založil sbor

- a tak ten dopis byl známější a známější.
- a víte na co také křesťané díky tomu dopisu přišli? “...” (hlavně křesťanští páni a majitel otroků?)

A kvůli té naději, kterou Pavel měl- co všechno Kristus mezi lidmi zmůže - kvůli tomu se ten dopis zachoval - jsme si ho četli i my dnes
Vite kde? - v NZ
AMEN

Fm, Společné bohoslužby s CB Vlašim 18.9.2016
Modlitba (J. Lukl)
Píseň Už svítá EZD 642
Chvály CB
Požehnání dítku a vedoucím Royal Rangers - CB
Píseň: Vlak Boží NP 15
Rozhovor s dětmi:
- kdo z vás už dostal nějaký dopis - či jiné zprávy? “...”
- může takový dopis - udělat radost - naštvat - změnit život? (přijímačky, doktor...) “...”
- pomohl najít kamaráda? vyřešit co vás trápilo? “...”
- takovéhle důležité dopisy psal apoštol Pavel. (obr)
- APOŠTOL = POSLANÝ - poslaný od Krista - poslaný kázat o Kristu - nosí zprávu o Kristu.
- díky Pavlovi mnoho lidí Ježíši Kristu uvěřilo - Vzkříšený Pán se jim stal Záchranou - Nadějí - Cestou - a Pavel se o ty lidi, kteří díky němu uvěřili v Krista, taky staral.
- a když je nemohl navštívit, psal jim DOPISY - a z jednoho takového - teď uslyšíme čtení. Je to dopis dopis Filemonovi: (obr)
1. čtení Fm v.1-7.21-25
kázání Fm, vv10-11
Píseň NP 21 Kdo mne z pout mých
Přímluvy Přijď Království tvé
Přijď Království tvé - Přijď Království tvé - Přijď Království tvé - Amen.
1. Na dně mých sil - mám-li všeho dost - Přijď Království tvé -
2. Smířit rozhádané - povědět pravdu - vzbudit naději - Přijď Království tvé -
3. Mezi vyděděné - tam kde se válčí - kde vládne zoufalství - Přijď Království tvé -
4. Vládne-li otroctví - vládne-li sobectví - vládne-li pýcha - Přijď Království tvé 5. Narovnat záda - utišit pláč - a setřít slzy - Přijď Království tvé -
6. Mezi nemocné - mezi osamělé - mezi vězněné - Přijď Království tvé -
7. Doprostřed církve - k tomuto sboru - do našich srdcí - Přijď Království tvé -
Přijď Království tvé - Přijď Království tvé - Přijď Království tvé -
Amen.
Požehnání (Fm)
Milost Pána JKa s duchem vaším. AMEN