Cesta přes Jordán je volná. Jozue 3 a 4

Prohlížíte si s rodiči jejich fotky? Nebo rodinné album s fotografiemi? Kdo v něm rádi listujete? “...” - jaké fotky jsou na začátku? “...” Je tam obrázek ze svatby tatínka a maminky? A na jiné fotografii je malé děťátko - a to jsi ty - je tam obrázek, když jste šli do školky? do školy? (- a je tam obrázek ze křtu?)
Ty fotografie připomínají hezké - a důležité - chvíle - a maminka s tatínkem vám mohou připomenout a vyprávět, jaká to byla radost, když se měli svatbu - nebo když jste přišli na svět - nebo když jste měly křest...

A 12 kamenů na břehu řeky Jordán (viz slovo pro děti) - plnilo také funkci takového památníku.Stál dlouhá léta na břehu řeky Jordán. Nebyl na něm nápis - ale stejně ten památník promlouval - už tím, že tam stál. A když šly izraelské děti s rodiči okolo, ptaly se - co to tu stojí - kdo a proč to postavil? A tatínek jim odpověděl - no, to je památník na jeden moc důležitý příběh. Poslouchej.

Lid Izraelský, který s Mojžíšem vyšel z Egypta - se po dlouhé, předlouhé cestě pouští přiblížil k zaslíbené zemi. Před nimi se rozprostírala země Kananejská - země svobody.
- tady mělo skončit jejich putování. Už zdaleka bylo vidět, jaká je to krásná země:
Nebyla tam poušť - kam ses podíval bylo vidět stromy a zelené pastviny. I květiny tam kvetly.

Jenomže ve vstupu do zaslíbené země stála překážka: obrovská řeka, do široka rozlitá: Jordán. A ta řeka jakoby chtěla odplavit jejich radost a naději - jakoby se jim posmívala:
Mysleli jste si, že už jste v cíli? Kdepak!- jen se hezky otočte - a zpátky, dolů do Egypta... A tak Izraelci nevěděli, co si o tom všem mají myslet....

Víte, jak se jmenoval jejich vůdce? Už to nebyl Mojžíš - ale “...” JOŠUA. Víte někdo, co jeho jméno znamená česky?”...” Zachránce. A - víte, kdo se jmenoval stejně? Zachránce, Spasitel? “...” JEŽÍŠ.

A - Jošua jim řekl: NEBOJTE SE, Pán Bůh nám cestu do zaslíbené země otevře. Počkejte tři dny - připravte se - a třetího dne se ukáže. (třetího dne - to se v bibli vždycky ukáže - to vždycky PB zjedná jasno).

A třetího dne Jozue řekl: Přejdeme přes řeku. Děti se ptaly maminek: kudy, když tady nestojí žádný most? Ale maminky odpovídaly - počkejte - uvidíte.
Jako první vykročili na cestu muži, kteří nesli velkou truhlu. Chcete vědět, co v ní bylo? - i děti v našem příběhu se na to ptaly svých rodičů. Byly tam dvě kamenné desky. A na těch deskách byla vyryta slova 10 přikázání. Deseti slov, která Izraelskému lidu předal Mojžíš. Deset Božích slov - které jim ukazovaly cestu v poušti - cestu k cíli. Deset slov, aby se na té cestě neztratili.

A - víte, co se stalo, když muži s truhlou vstoupili do vody? Voda odtékala - ale nové nepřibývalo. A tehdy jim Jozue řekl: Jděte až doprostřed řeky a tam se zastavte
A muži šli - a uprostřed řeky se zastavili. A tak všichni lidé - otcové, mámy i děti přecházeli řeku - po suchu, krok za krokem. Šli směle - s důvěrou - do zaslíbené země.
A MOŽNÁ SI při TOM BROUKALI: Krok za krokem Izraelci jdou, z pouště jdou, budou za vodou...
Když se všichni shromáždili na druhé straně řeky - v zaslíbené zemi - vynesli muži truhlici na břeh.

Pak Jozue povolal dvanáct mužů. Přikázal jim, aby vynesli z vody dvanáct kamenů.
Na břehu je pak museli uspořádat do kruhu. Ty kameny tam zůstaly ležet po všechny časy. A otcové řekli dětem: Až vyrostete - budete sami tátové a mámy - zaveďte sem svoje děti. A až se vás zeptají, co to tu je za kameny - odpovíte jim: Do této krásné země nás přivedl Hospodin, náš Bůh. Byl nám věrný celou cestu z Egypta- otevřel nám cestu skrze Jordán - a my, kdykoli se na ty kameny podíváme, víme - díky tomuto věrnému Bohu je cesta dál volná - i pro nás.

A večer toho napínavého a krásného dne - když byly poprve postaveny stany v zaslíbené zemi - uspořádal lid velikou slavnost. Takovou, jako když tu cestu v Egypě začínali. A děti směly zůstat u stolu - a taky vzhůru dlouho do noci.

Nám se to CESTA DÁL JE VOLNÁ ozývá při různých příležitostech - jednou z nich je křest. Křest nám dosvědčuje: - je pro vás volná cesta k Božímu království - cesta naděje, víry a lásky. Tu cestu nám otevírá ten druhý Jošua - Ježíš. Otevřel ji o velikonocích - svým ukřižováním - a vítězstvím nad smrtí. A my na tu cestu vstupujeme - a bereme sebou i vás - děti - tak jako tenkrát prošli vodami Jordánu do zaslíbené země rodiče - spolu se svými dětmi. Křest nám jasně a nahlas říká: cesta dál, cesta Božího království, cesta víry je volná. Vítejte na ní. A nebojte se, že byste na ní zůstali sami. Je s vámi váš věrný Bůh - a také celý zástup jeho lidu. Smíte za sebou nechávat všechno zlé, smutné, špatné - strach, hádky, sobectví, nevěru, pýchu, lež - a žít v pokoji, lásce, věrnosti, pravdivosti, radosti a naději.
AMEN.

Jz 3 a 4 Bn 1.5.16
In: Vzdávejte čest Hospodinu, neboť je dobrý, neboť věčné je milosrdenství jeho. Tomu, který jediný činí divy veliké, neboť je věčné milosrdenství jeho. Amen. Ž 136,1.4
Píseň 136,1-4.10-15
Modlitba
Věky věků přesahají, náš Pane a Bože, příběhy o cestě tvého vysvobození a naděje. I my jsme dnes ráno přišli, abychom jim naslouchali. Vždyť potřebujeme nejdřív ze všeho slyšet, jak pracuje tvá milost předrahá, jak se činíš, když zachraňuješ ztracené a otvíráš domov lidem bez cíle a bez domova. Potřebujeme slyšet, že ty bouráš i ty překážky, s kterými sami nepohneme a jimž jsme přivykli. Potřebujeme slyšet, že rozhodující slovo nemá náš pocit, že nic nezmůžem - ale tvoje milost předrahá. Dej to, prosíme uslyšet nám - i mnoha dalším, kteří se dnes k oslavě tvého díla scházejí.
Otče náš...
Píseň 631
Slovo k dětem
Máme tady nějaké kameny - a na každém je písmeno. J, V, C, E, E, A, L, S, T, N, Á, O. Pojďte sem - a zkuste, jestli z toho jde složit nějaký nápis: “...”
(děti skládají, což zabere nejméně 5 min; v případě, že jim to nejde, lze užít nápovědy - o čem jste si teď 2 měsíce vyprávěli? O CESTĚ - zkuste, není-li tam slovo “cesta”...)
Tak - co se vám podařilo složit? Jak zní nápis? CESTA JE VOLNÁ
Složili jste nápis - a ten nám připomíná (jako památník) - nějaký příběh - po kterém byla cesta volná. Tenhle “památníček” z kamenů z nápisy nás vede k příběhu.
1. čtení Jz 3,1-4
Píseň Krok za krokem NP 59
kázání Jz 4,20nn
Píseň 667
Ohlášení
Sbírka
Přímluvy
Píseň NP 16
Požehnání Žd 13,20n
Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.
Píseň+poslání Dál NP 16 (+2K 6,3-10
Dál přece...
Nikomu nedáváme v ničem příležitost k pohoršení, aby tato služba nebyla uvedena v potupu, ale ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech,
Dál přece...
pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích, v hladovění; prokazujeme se bezúhonností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem svatým, nepředstíranou láskou, slovem pravdy, mocí Boží.
Dál přece...
Jsme vyzbrojeni spravedlností k útoku i k obraně, procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí; mají nás za svůdce, a přece mluvíme pravdu; jsme neznámí, a přece o nás všichni vědí; umíráme - a hle, jsme naživu;
Dál přece...
jsme týráni, a přece nejsme vydáni smrti; máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše.
Dál přece...